Vedtekter til bygningsloven for Røros kommune.

DatoFOR-0000-00-00-294
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-06-08-626
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Røros

Kapitteloversikt:

Endret 26. juni 1986 nr. 1499, 13. juni 1989 nr. 679.

3. november 1966
Til § 10.

Bygningsrådet i Røros skal ha 7 medlemmer med personlige varamenn som velges av kommunestyret.

(I 1966 s 1685)

21. februar 1968
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt, tabell 1 og 2, klasse I og II.

(I 1968 s 325).

3. november 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større brede enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedklaokk, herunder i tilfelle også særskilt overvannslednig, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedklaokk som er lagt av gruneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1685)

17. august 1976
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1.000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 meter. Feltet skal være 6 - 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser so bygge - lekeplass, plaskedam, akebakker, toaletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mer enn 400 meter fra bolig og være opp til 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for inst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. den skal være optil 100 kvadratmeter med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall oliger somanført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samleg, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.
7.Bygningsrådet kan - når særlige grunner foreligger - gjøre untak fra bestemmelsene i pkt 1 - 5 og kan sette vilkår for slike unntak.

Bestemmelser om avkjørsel og parkering av biler, mtorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstilligsplass på egen tomt elelr på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planen.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstilligsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og laerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesreal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan - når særlige grunner foreligger - gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 1 - 5 og kan sette vilkår for slike unntak.

(II 1976 s 256).

3. november 1966
Til § 78 nr. 1.

bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1685)

29. januar 1981
Til § 82.
1.Innenfor områder som i godkjent generalplan med stadfestet vedtekt er forutsatt nyttet som jordbruks-, skogbruks- og naturområde, er det i Røros kommune ikke tillatt å fradele eller bortfeste tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus eller lignende bygg som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende tilbygg, anneks, uthus, båthus o.l.
2.Dersom bygningsrådet gjør unntak fra denne vedtekts pkt. 1 eller fra stadfestet generaplanvedtetk for to eller flere hytter, skal det utarbeides reguleringsplan elelr disposisjonsplan som skal behandles av bygningsrådet og godkjennes av fylkesmannen.

For oppføring av 10 eller flere hytter skal reguleringsplan utarbeides.

3.For bygninger som er nenvnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 65, 66 nr. 1, 70 - 73, 74 nr. 2, 87,93, 94, 109 samt kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere veiledende regler om hyttebygging.

(II 1981 s 86)

14. des. 1984 nr. 2297.
Til § 91 a.

Røros kommunestyre har 14. desember 1984 vedtatt at bygningslovens § 91 a slik den lyder etter endring ved lov av 8. juni 1984 nr. 66 skal gjelde for Røros kommune. Vedtekten trer i kraft 1. januar 1985.

(II 1985 s 89)

8. juni 1994 nr. 626
Til § 107 første ledd

Innenfor antikvarisk og kulturhistorisk område i stadfestede reguleringsplaner for Røros sentrum må skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.

Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningen og miljøet forøvrig. Det skal ikke være mer enn 2 skilt for hver virksomhet.

Skilt, reklameinnretninger o.l. skal begrenses mest mulig og plasseres/utformes slik at det ikke medfører uheldig virkning for fasaden og for gatebildet. Reklame på fredede bygninger tillates ikke.

Vedtekten trer i kraft 1. juli 1994.

(II 1994 nr. 4)

26. juni 1986 nr. 1499.
Til § 117.

I Røros kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra Bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 518)

13. juni Nr. 679.
Til § 117.

Røros kommunestyre har 1. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 nr. 1499 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 13. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 207)