Vedtekter til bygningsloven for Røst kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-295
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-25-970
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Røst

Kapitteloversikt:

Endret 25. september 1989 nr. 970.

25. september 1989 nr. 970.
Til § 117.

Røst kommunestyre har 20. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 21. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Røst kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller i reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 337)