Vedtekter til bygningsloven for Røyken kommune, Buskerud.

DatoFOR-0000-00-00-296
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-02-873
Endrer
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Røyken

Kapitteloversikt:

Endret 19. juni 1986 nr. 1482, 2. august 1989 nr. 873.

6. mai 1975
Til § 21, 2. ledd

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Røyken kommune med unntak for de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

II. I de områder der vedtekten gjelder kan arealer ikke utnyttes på annen måte enn det som er vanlig der arealet ligger og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

III. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

8. mai 1985 nr. 1033.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 18. november 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 8. mai 1985.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner samt for følgende tettsteder: Hyggen, Røyken sentrum, Hallenskog, Bødalen, Slemmestad og Båtstø. Tettstedenes grenser er vist på kart i M = 1:5.000, datert 15. november 1981 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 8. mai 1985.

III. Arealbruken i vedtektsområdet er vist på generalplankart i målestokk 1:50.000, datert 20. februar 1982, samt følgende soneplankart:

a)Tettstedet Spikkestad, M = 1:5.000.

Soneplan sist rev. 15. mars 1982.

b)Dagslet/Brøholt (del av Spikkestad), M = 1:5.000.

Soneplan sist rev. 12. mars 1982.

c)Tettstedet Nærsnes, M = 1.5.000.

Soneplan sist rev. 15. mars 1982.

d)Tettstedet Åros, M = 1:2.000.

Soneplan sist rev. 12. mars 1982.

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 8. mai 1985.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen, jfr. pkt. III.

V. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 299)

6. august 1982
Til § 48 nr. 3

Av utgiftene fordeles en halvpart i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting.

(II 1982 s 538)

31. august 1967
Til § 52
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettig av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendomer. som blir sameiere i samme forhld som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1597)

§ 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1597)

31. august 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta klaokkforibindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(I 1967 s 1597)

31. august 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger og friareal.

(I 1967 s 1597)

6. mai 1975
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette

(II 1975 s 164)

13. juni 1975
Til § 82.
1.Sportshyutter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger eller tilhørende uthus og garasjer tillates ikke oppført innen kommunens område. Fradeling eller bortfeste, herunder punktfesting, av tomter for forannevnte bygninger er heller ikke tillatt.

Allerede fradelte hyttetomter kan, når særlige grunner foreligger etter bygningsrådets skjønn, tillates bebygget.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven gjelde fullt ut, og dessuten kap. 49 i byggeforskriftene.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra disse bestemmelser.

(II 1975 s 224)

19. juni 1986 nr. 1482.
Til § 117.

Røyken kommunestyre har 19. juni 1986 gjort vedtak om at det i Røyken kommune i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av godkjent kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som i vesentlig grad vanskeliggjør planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan eller etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 512)

2. aug. 1989 nr. 873.
Til § 117.

Røyken kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 1986 nr. 1482 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 2. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 31. juni 1991.

(II 1989 267)