Vedtekter til bygningsloven for Røyrvik kommune.

DatoFOR-0000-00-00-297
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-03-12-208
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Røyrvik

Kapitteloversikt:

Endret 22.06.1983

23. nov. 1982
Til § 14 nr. 2.
A.Delegasjon av bygningsrådets myndighet i mindre og kurante saker til admininstrasjonen.

Byggesaker som sendes inn til bygningsrådet og som i alle forhold tilfredsstiller gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, kan når det gjelder mindre saker, behandles av bygningssjefen, jfr. bygningslovens §§ 84, 93 og 94.

Bygningssjefen kan således f.eks. ta stilling til og avgjøre:

1.Søknad om byggetillatelse for garasje og uthus under 50 m².
2.Søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg inntil 60 m².
3.Søknad om byggetillatelse for oppføring av bolighus i regulert strøk.
4.Søknad vedrørende fasadeendring, gjerde, forstøtningsmur og alle innvendige forandringer av eksisterende byggverk, med unntak av bruksendringer som krever tillatelse etter annen lov eller vedtekt.
5.Mindre vesentlige endringer av tegninger som tidligere er godkjent av bygningsrådet.
B.Videre delegeres til bygningssjefen den myndighet som er tillagt bygningsrådet i
-bygningslovens §§ 8, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 112 og 113.
-byggeforskriftenes kap. 14:11, 14:14, 14:16, 14:41, 26:12, 26:13, 31:23, 31:2, 33:5, 34:14, 34:23, 38:34, 38:6, 41, 42:2, 44:12, 45:21, 46:226, 49:121, 49:124, 49:126, 49:129, 49:232, 49:24, 49:253, 49:254, 49:284, 49:345, 55:452, 55:462 og 55:512.
-forskrifter for kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse, § 4, når det gjelder utslipp fra eksisterende bebyggelse.
-konsesjonsloven av 31. mai 1974, § 5 nr. 2 - bebygd tomt under 5 dekar.

Bygningsrådets bekreftelse til søknad om konsesjon når det gjelder nødvendig størrelse av tomt og dens verdi i forhold til bebyggelsen.

C.Meddelelse om avgjørelse i henhold til punktene A og B skal skje skriftlig til bygningsrådets medlemmer og andre møtepliktige umiddelbart etter avgjørelsen, vedlagt saksdokumenter.

Saker avgjort av bygningssjefen etter ovennevnte bestemmelser kan påklages til fylkesmannen. Klagen behandles først av bygningssjef og bygningsråd, som begge kan omgjøre vedtaket.

22. nov. 1985 nr. 2139.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 20. november 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter 1. januar 1970.

Vedtektsområdet er vist på vedtektskart 1, M: 1:200.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 829)

12. juni 1972
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiedommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller tilbetaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum, gjelder tilsvarende.
12. juni 1972
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

12. juni 1972
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

12. juni 1972
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at det avsettes plass til garasje og andre anlegg som er nødvendige for eiendommens bruk, jf. § 69.

12. juni 1972
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1972 s 766)

22. juni 1983
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten § 81 første ledd, også følgende bestemmelser gjelde:

§§ 66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes igang byggearbeid på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet.

Meldingen skal være vedlagt situasjonsplan, tegninger og nabovarsel.

(II 1983 s 437)

22. des. 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan og på grunnlag av endelig reguleringsplan eller disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen.
2.Bygning som nevnt i nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag enn 50 m, målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand. For riks- og fylkesveger gjelder veglovens bestemmelser om avstand fra veg. For kommunale og andre veger som er åpen for allmenn ferdsel, skal avstanden være 12,5 m målt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Røyrvik kommune, stadfestet den 11. oktober 1972.

(II 1982 s 785)

23. nov. 1982
Til § 93.

Bygningslovens § 93, første ledd gjelder ikke for bygninger som oppføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendom og som:

a.ikke har større grunnflate enn 10 m².
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m.
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Tilsvarende gjelder § 93, første ledd heller ikke for oppføring av innhegning mot veg.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1982 s 775)

12. mars 1987
Til § 117.

I Røyrvik kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer, sist ved lov av 20. juni 1986, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter veglova er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 105)