Vedtekter til bygningsloven for Salangen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-299
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-26-598
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Salangen

Kapitteloversikt:

Endret 25. januar 1983, 26. juni 1989 nr. 598.

23. juli 1976
Til § 1 i lov av 21. des.1956.
1.Delingen av Salangen kommune i Troms fylke i de to tidligere kommuner Salangen og Lavangen, men slik at Lavangsnes skal tilhøre Salangen, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, blir gjennomført fra 1. januar 1977.
2.Navnene på de nye kommuner skal være Salangen og Lavangen.
3.Kommunestyrene i de nye Salangen og Lavangen kommuner skal i perioden 1. januar 1977-31. desember 1979 ha henholdsvis 21 og 17 medlemmer.

Valgting holdes mandag 11. oktober 1976. Ved dette valg skal kommunene alt regnes som delt.

Manntallet skal føres av nåværende manntallsfører i Salangen kommune, men særskilt for hver av de nye kommunene. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Salangen kommune skal bestå av 4 formannskapsmedlemmer bosatt på området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Lavangen kommune skal bestå av 3 formannskapsmedlemmer fra området, og manntallsføreren.

Valgstyret velger selv sine formenn og blir første gang sammenkalt av ordføreren i Salangen.

Ved valget gjelder bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 10. juli 1925 om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg så langt de passer - med følgende unntak:

I § 3 annet og tredje ledd gjelder datoen 1. august istedenfor 1. juli.

I § 3 fjerde ledd gjelder datoen 26. august istedenfor dagen 2 måneder før valget.

I § 5 annet ledd gjelder datoen 10. august istedenfor 1. juni.

I § 15 annet ledd gjelder datoen 31. august istedenfor 3 måneder før valgdagen.

§ 22 c gjelder bare i de kommuner hvor det skal holdes valgting.

4.Fylkesmannen i Troms kaller de nyvalgte kommunestyrer i de nye Salangen og Lavangen kommuner inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. § 7 i kommuneloven.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1977 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Salangen kommune.
6.Budsjettene for de nye kommuner for 1977 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Salangen kommune, skal fortsatt gjelde i de nye Salangen og Lavangen kommuner inntil nye alminnelige vedtekter for disse kommuner er gitt.
8.Valg etter § 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i de nye kommuner henholdsvis av de nyvalgte kommunestyrer og av de nyvalgte formannskap og manntallsførerne. De som velges skal gjøre tjeneste til utgangen av 1979.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.

(II 1976 s 235)

25. jan. 1983
Til § 21 1. ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Salangen kommune, vedtatt av Salangen kommunestyre 21. desember 1981, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 25. januar 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger fylkesplanvedtekt, for utbyggingsområdene Laberg og Melen II, og for følgende stadfestede reguleringsplaner:

Sjøvegan - stadfestet 31. desember 1956 med endringer 13. mai 1975, 1. oktober 1975, 17. november 1975, 29. juni 1978, 18. desember 1979 og 6. oktober 1980.

Melan - stadfestet 9. desember 1976.

Salangenverket - stadfestet 14. juli 1976.

III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000, datert den 14. oktober 1981, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. januar 1983.
1.Hytteområde

Skjærvik og Tenesset - med slik grensebeskrivelse:

I nord-øst begrenses området av sjøen. I øst begrenses området av en linje ca. 200 m øst for Skjærvik hyttebebyggelse. I sør-øst begrenses området av en linje ca. 3-400 m sør-øst for Fylkesvegen. I sør begrenses området av en linje ca. 200 m sør for Tenesset hyttebebyggelse.

Hele hytteområdet er omlag 1.700 m langt.

2.Friområder
1.Hamneklubben - Otterå - med slik grensebeskrivelse:

I vest grenser området opp til en klynge på 4-5 naust, i øst til et enslig naust, i nord begrenses området av sjøen og i sør av en linje ca. 10 m sør for vegen. Området er omlag 100 m langt.

2.Forøya.
3.Lammøya.
3.Spesialområde

Elvenes repetisjonssenter som er inntegnet på kart i m = 1:50.000, gnr. 23, bnr. 2.

4.Jord-, skog- og naturområde

Disse omfatter de arealer som ikke er avgrenset for formål nevnt under punktene 1-3.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er foreslått i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekten trer i kraft og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 34)

21. aug. 1979
Til § 48 nr. 3.

Av utgiftene fordeles en tredjedel i forhold til lengden av eiendommenes grense til vegen og to tredjedeler i forhold til eiendommenes grunnareal.

(II 1979 s 360)

26. mai 1967
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 klasse I.

(I 1967 s 1113)

22. juni 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.
2.a. Bygning som nevnt under pkt. 1 kan ikke oppføres nærmere Steinvatnet, Masterbakkvatnet, Sagvatna, Froskevatnet, Salangselva, Løksebotnelva med Rørbakkvatnet samt alle andre elver og bekker enn 50 meter.
2.b. For Sommersetvatnet, Melkevatnet, Leirbekkvatnet, Nervatnet og Øvervatnet som er nåværende og fremdtidige drikkevannskilder i kommunen, settes avstanden til 100 meter.
3.For bygninger som nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94 og kap. XV og XVI. For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner skal dessuten bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 465)

26. juni 1989 nr. 598.
Til § 117.

Salangen kommunestyre har 8. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 14. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I.I Salangen kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplan elle rreguleirngsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Denne forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 176)