Vedtekter til bygningsloven for Alstahaug kommune.

DatoFOR-0000-00-00-3
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-08-27-1756
Endrer
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Alstahaug

Kapitteloversikt:

Endret: 03.08.1981

31 des. 1969
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

Grensene for prissone II er tegnet inn på oversiktskart 1:5.000 over Sandnessjøområdet. I tilknytning til kartet følger grensebeskrivelse. Utenfor prissone II skal overalt gjelde prissone I.

Kartet med grensebeskrivelse beror i departementet.

Denne vedtekt trer i kraft straks.

(I 1969 s 81)

15. juni 1981
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eindommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1981 s 439)

10. feb. 1986 nr. 364.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1986 s 102)

10. feb. 1986 nr. 364.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som nevnt i § 69 nr. 3. I den grad behovet for slik anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Følgende regler skal gjelde for parkering av biler, motorsykler og sykler: 

Bebyggelsestype1Antall
bilplasserEnhet
1. Bolig med parkering
på egen grunn2,0Bolig
2. 1a Tillegg for hybel-
leilighet/hybel1,0hybelleilighet/
hybel
2. Boliger m/felles
parkering:
2.1 Min. 5 leiligheter/
boliger pr. parker-
ingsplass1,5Leilighet/bolig
2.2 Maks. 4 leiligheter/
boliger pr.
parkeringsplass2,0Leilighet/bolig
3. Hybelhus1,0Leilighet
4. Kolonialforretning4,0100 m² gulvareal
5. Andre forretninger2,0100 m² gulvareal
dog aldri mindre enn2,0Forretning
6. Kontor2,0100 m² gulvareal
7. Varehus/kjøpe-
senter3,5100 m² gulvareal
8. Industri/lager21,0100 m² gulvareal
eller0,8Ansatt
9. Restauranter og
kafeer0,15Sitteplass
10. Hotell0,7Rom
11. Skoler og barne-
institusjoner0,8Ansatt
og0,2Elever over 18 år
12. Forsamlingslokaler0,4Sitteplass
1All fasit skal rundes av oppover til nærmeste hele tall.
2Den fasit som gir det høyeste antall parkeringsplasser skal brukes.

Som gulvareal regnes bruttoareal (se NS-3940).

Disse regler gjelder også ved bruksendring, jfr. § 69 nr. 5. For samtlige bebyggelsestyper kommer i tillegg laste- og losseplasser. Antall av disse må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Bebyggelsestyper utenom de ovenstående må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle av bygningsrådet. Bygningsrådet kan kreve at det nødvendige antall parkeringsplasser skal være opparbeidet før ferdigattest gis.

Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Bygningsrådet kan i særlige tilfelle skjerpe kravene i denne vedtekten.

(II 1986 s 102)

10. feb. 1986 nr. 364.
Til § 81.

Oppføring av driftsbygning for landbruk, herunder graving og fylling, skal på forhånd meldes til bygningsrådet.

Som driftsbygning regnes også uthus/redskapshus/lagerbygg o.l. til landbruksformål.

Vedtekten trer i kraft 1. mars 1986.

(II 1986 s 102)

3. aug. 1981
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som er beregnet å bebos eller brukes i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, gjelder foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65 første ledd og § 68 også §§ 63, 65, 70, 71, 72, 73, § 74 pkt. 2 §§ 75, 79, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 100, 101, 106, 109 kap. XV, XVI og byggeforskriftenes kap. 14.2.

For hyttegrender/hyttekonsentrasjoner skal også bygningslovens § 66 gjelde. I tvilstilfelle avgjør fylkesmannen om ansamling av hytter skal defineres som hyttegrend/hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

2.Bygningsrådet kan gi nærmere bestemmelser om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 534)

27. aug. 1986 nr. 1756
Til § 117.

I Alstahaug kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene. Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 593)