Vedtekter til bygningsloven for Berlevåg herred

DatoFOR-0000-00-00-30
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-12-22-2348
Endrer
Gjelder forBerlevåg kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Berlevåg

Kapitteloversikt:

28. febr. 1978
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus eller bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare oppføres i følgende områder som vist i generalplan godkjent av Miljøverndepartementet 28. februar 1978:
1.Molvik
3.Vestre Risfjorden
4.Kongsfjorden
5.Kvitnesbukta - Krøkebærnes
6.Gulgofjorden (Trollfjorden)
2.I de områder som er beskrevet i nr. 1 kan oppføring av bygninger som nevnt bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder. Områdene 5. Kvitnesbukta - Krøkebærnes og 6. Gulgofjord (Trollfjorden) fritas inntil videre for disposisjonsplikten.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal, foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1 og 2, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 109 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1978 s 112)

22. desember 1986
Til § 117.

I Berlevåg kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før arbeidet inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 31)