Vedtekter til bygningsloven for Sande kommune

DatoFOR-0000-00-00-303
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-861
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sande

Kapitteloversikt:

Endret 17. mai 1986 nr. 1638, 7. juli 1989 nr. 861.

6. okt. 1966
Til § 49 nr. 2

I medhold av § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Sande kommunestyre i møte den 24. februar 1966 om vedtket til bygningslovens § 49 nr. 2 for Sande kommune, Vestfold fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1966 s 1517)

13. juli. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1042)

13. juli. 1966
Til § 63.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1042)

13. juli. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører fram til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt før av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeid til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1042)

13. juli. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøingsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. Forøvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

(I 1966 s 1042)

13. juli. 1966
Til § 76.

Til hver eiendom skal være sikret nødvendig garasjeplass for eiendommens behov - enten på egen tomt eller på fellesareal for flere biler.

(I 1966 s 1042)

12. des. 1966
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger samt tilhørende uthus bare beregnet til å bebos i kortere tidsrom.

Enkelttomt i allerede eksisterende hytteområde kan, når særlige grunner foreligger, etter bygningsrådet skjønn fradeles og tillates bebygget med hytte.

2.Bygninger som er nevnt i nr. 1 kan i områder hvor generalplan med vedtekter foreligger, bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om samling av hytter er av slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1969 s 1533)

17. juni 1986 nr. 1638
Til § 117.

I Sande kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 553)

7. juli 1989 nr. 861.
Til § 117.

Sande kommunestyre har 21. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. juni 1986 nr. 1638 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vestfold har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 262)