Vedtekter til bygningsloven for Sandnes kommune

DatoFOR-0000-00-00-305
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2005-05-24-637
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sandnes

Kapitteloversikt:

Endret 22 feb 1984, 28 feb 1989 nr. 172, 15 sep 1989 nr. 913, 16 mars 1995 nr. 296, 24 mai 2005 nr. 637.

17. jan. 1975.
Til § 21, 2. ledd.

Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Sandnes kommune med unntak for de områder der det foreligger stadfestede reguleringsplaner og godkjente strandplaner.

De arealer hvor denne vedtekt gjelder, kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjenomføringen av planen. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

9. jan. 1967
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse II.

(I 1967 s 254)

24.05.2005 nr. 637
Til § 69. 

I

Normen skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring. 

Sone A - sentrum

Det kreves minimum en biloppstillingsplass per 100 m² BRA1 (per byggeprosjekt), uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 0,9 plasser per boenhet i fellesanlegg uten øremerkede plasser og 1,0 plasser per boenhet i fellesanlegg med øremerkede plasser. I tillegg skal det anlegges 0,1 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg.

Det åpnes for innføring av frikjøpsordning dersom slike plasser eksisterer innenfor en avstand på 250 meter fra planområdet. For frikjøp pålegges det til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp fastsatt av Bystyret.1

1Se forskrift 2 nov 1994 nr. 1309.
 

Sone B - langs hovedkollektivårene

Det kreves minimum en biloppstillingsplass per 100 m² BRA1 (per byggeprosjekt), uavhengig av formål, dog ikke mindre enn 1 plass per boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser per boenhet på bakkenivå eller åpent i anlegg. 

Sone C - øvrige områder

Det kreves minimum 1,5 biloppstillingsplasser per 100 m² BRA1 (per byggeprosjekt), uavhengig av formål, dog ikke mindre 1 plass per boenhet. For større utbygginger skal felles parkering for beboere og/eller gjester vurderes. 

Gjelder i alle soner

5% av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. For bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede, (sykehus, trygdekontor, osv.) og boliger med livsløpsstandard, skal behovet vurderes særskilt, 5-10% skal være handikapplasser 

Krav til sykkelparkering

Sykkelanlegg med forbindelse til det overordnede sykkelveinett skal vises i alle større utbyggingsprosjekt uavhengig av formål. Avhengig av behov kreves 1-3 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA.1 Sykkelparkeringsplassene skal etableres i tilknytning til inngangspartiet og være opparbeidet før bygg tas i bruk. For kollektivknutepunkt, skoler og andre offentlige bygg og anlegg, forsamlingslokaler og kjøpesenter skal behovet vurderes særskilt. 

Andre krav

For større byggeprosjekt skal det vurderes å sette av areal til el-biler og andre lettere motorkjøretøy.

1(BRA) - bruksareal er definert i byggforskriftene § 3.5. Ved parkering i anlegg over bakken kan den del av bruksarealet som går med til parkering trekkes fra beregningsgrunnlaget.
 

Utdypninger til vedtekten

-Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring, skal byggherren dokumentere at kravet til parkering er fulgt opp.
-Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes opp til nærmeste hele plass.
-I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter.
-Parkeringsplassene skal etableres på egen grunn eller på fellesarealer. For større anlegg bør mesteparten av parkeringsplassene legges til fellesanlegg.
-Det må bygges parkeringsanlegg når parkering på bakken vil dekke mer enn 30% av tomten.
-Det skal avsettes plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 m² i sone B og C.
-Minimumsmål for handikapparkering i parkeringsanlegg skal være 4,5 m bredde og 5 m lengde. Tilsvarende skal langsgående handikapparkering ha minimum 3,8 m bredde og 6 m lengde.

II

Forskriften trer i kraft 24. mai 2005. 

lf-20050524-0637.gif

(II 2005 hefte 3)

29. sept. 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det istedenfor biloppstillingsplasser på egen grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunens parkeringsfond for bygging av parkeringsanlegg.

Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 750)

8. februar 1984
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og liknende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus kan ikke oppføres innenfor Sandnes kommune med unntak av følgende områder:
1)Ådnøy.
2)Et nærmere avgrenset område omkring Selviksvågen. Området er vist på kartutsnitt som er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag og beror i departementet.
3)Usken.
4)Uskekalven.
2.Bygninger som er nevnt under nr. 1, kan på de områder hvor hyttebebyggelse er tillatt, bare føres opp etter endelig reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal, foruten bygningslovens kapittel III, IV og § 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Sandnes kommune, stadfestet 1. september 1970.

(II 1984 s 106)

28. feb. 1989 nr. 172
Til § 85.

I medhold av plan- og bygningsloven § 85, jfr. § 4, gjorde Sandnes bystyre 28. februar 1989 enstemmig slikt vedtak: 

Det innføres slik vedtekt til plan- og bygningsloven § 85:

Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner kan ikke plasseres nærmere vassdrag eller sjø enn 100 meter. Dette gjelder ikke konstruksjoner eller anlegg på bygg- og anleggstomt eller for campingvogner som plasseres på boligeiendom som er bebygd med småhus og som er helårsbolig.

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøringen.

(II 1989 70)