Vedtekter til bygningsloven for Sauda kommune

DatoFOR-0000-00-00-308
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-09-04-1947
Endrer
Gjelder forSauda kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sauda

Kapitteloversikt:

Endret 29.11.1973

29. nov. 1985 nr. 2159.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 29. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak av områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter 1. januar 1974.

Området for vedtekten er vist på følgende kart i målestokk 1:50.000 og 1:10.000, datert juni 1983, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. november 1985. 

OversiktskartM = 1:50.000

Soneplan for SaudaM = 1:10.000

soneplan for SaudasjøenM = 1:10.000

Arealbruken er slik:

1.Byggeområde

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart.

2.Jord-, skog- og naturområde

Disse omfatter de arealene i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områdene som er omtalt under II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som generalplanen forutsetter.

IV

Når det foreligger særlige grunner, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 848)

29. september 1969
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for utgifter til utføring av tiltak som er nevnt i § 46 nr. 1 første ledd skal legges til grunn følgende faste priser: 

Tabell 1.

Pris for opparbeiding av boligveg med kloakk.

F = felles system

S = separat system 

A. JordB. Jord og fjellC. Fjell med inntil
i blandingm skj.d.
Grus,Asfalt,Grus,AsfaltGrus,Asfalt
FSFSFSFSFSFS
II300400350450500550550650800900850950
 

Tabell 2. 

Pris for opparbeiding av 20 m veg for boligstrøk med blokkbebyggelse, forretnigs- og industristrøk: 

F = felles system

S = separat system 

A. JordB. Jord og fjellC. Fjell med inntil
i blanding1 m skj.d.
GrusAsfaltGrusAsfaltGrusAsfalt
FSFSFSFSFSFS
II9009501150120013501450160017002000210022502350
 

II omfatter sentrumsbebyggelse i mindre byer, konsentrerte tettbebyggelser og forstadsområder.

(NB! Vi gjør oppmerksom på at disse satser er endret.)

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, føste punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha opstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hveranen hybel.

Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.

3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha tilfredsstillende oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold

opstillingsplass for motorsykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1969 s 1157)

29. september 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedriter, anlegg og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 1157).

29. nov. 1973
Til § 81.

For driftsbygningar for jord- og skogbruk skal forutan reglane i bygningslova kap. III og IV og § 65, også gjelda §§ 93, 94 og kap. XV og XVI.

I 1973 s 1362).

25. april 1973
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter, eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Sauda kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.
2.Der generalplan med vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføringen av bygninger som nevnt i under nr. 1 bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av kommunestyret.
3.Enkelttomt i allerede eksisterende hytteområde kan, når særlige grunner foreligger, etter bygningsrådets skjønn fradeles og tillates bebygget med hytte.
4.For slike bygninger som nevnt i under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III IV og § 65 også gjelde paragrafene 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er et slikt omfang at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
6.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

(I 1973 s 463)

4. september 1986
Til § 117.

Sauda kommunestyre har 4. september 1986 fattet følgende vedtak:

I Sauda kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven, er unntatt fra disse bestemmelsene. Bygningsrådet må i forbindelse med sin samtykkepraksis etter § 117, følge de retningslinjer som er trukket opp i arealdelen av kommunens vedtatte generalplan.

(II 1986 s 647)