Vedtekter til bygningsloven for Bindal kommune

DatoFOR-0000-00-00-31
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1983-10-07
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bindal

Kapitteloversikt:

10. sept. 1982
Til § 52 nr. 1.

Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjøsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommene som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

1.Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvet kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1982 s 613)

13. apr. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 787)

10. sept. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom

a)opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47, nr. 1 første ledd og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c)hovedkloakkledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1982 s 613)

7. oktober 1983
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplanting, forhager, tørkestativ, søppelkasser, private kjøre- og gangveier o.l., samt lekeplasser, oppstillingsplasser for motorkjøretøyer, campingvogner og sykler som nevnt nedenfor.

Bygningsrådet kan påby endring i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Bygningsrådet kan herunder bl.a. kreve at verdifullt landskap og vegetasjon bevares.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold.

Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

A.Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for bebyggelsens behov.

Det skal anlegges lekeplasser for større barn i alle boligfelt.

Der det er praktisk mulig skal det avsettes mindre plass for ballspill og gis adgang til friareal slik at det åpnes mulighet for variert aktivitet.

Det skal anlegges sandlekeplass for småbarn i alle boligfelt, minst en sandlekeplass for hver 15. bolig.

Lekeplassene skal ha trafikksikker adkomst.

Plass skal avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter.

B.Bestemmelser om avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler og campingvogner for bebyggelsens behov:
IBoligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, 0,5 bil pr. bolig for besøkende pluss oppstillingsplasser for campingvogner 0,10. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Krav til antall biloppstillingsplasser bortfaller i den utstrekning garasjeplass trer i stedet, jfr. vedtekt til § 76.
IIForretningsbebyggelse og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter 1-1 1/2 bil pr. 50 kvm. golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
IIIIndustri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1/2-1 bil pr. 100 kvm. golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. II.
IVInstitusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
V.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
VI.Bygningsrådet kan godkjenne at biloppstillingsplasser helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet.

Bygningsrådet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. I - V og kan sette vilkår for slike unntak.

Endringene trer i kraft 1. november 1983.

(II 1983 s 555)

1. sept. 1982
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1982 s 91)

10. sept. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasje være innpasset i planen selv om garasjen ikke bygges samtidig med boligen.

(II 1982 s 613)

10. sept. 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og §§ 65 og 68, også gjelde §§ 74.2, 89, 90, 91 og 92 og kapitlene XV og XVI. Før det settes igang byggearbeider for driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk, skal det sendes melding til bygningsrådet.

Meldingen gis på fastsatt skjema med 1 sett tegninger og situasjonskart minst 3 uker før byggestart.

For skogsstuer og seterstuer gjelder bygningsloven fullt ut. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra lovens bestemmelser.

(II 1982 s 613)

16. febr. 1976
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og fradeling, herunder bortfeste og punktfeste av tomt til samme formål, kan bare foretas i samsvar med disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Fradeling av tomt og oppføring av bygning som nevnt under nr. 1 kan ikke foretas nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø) enn 50 m, og bygning som nevnt ikke oppføres nærmere kjøreveg eller turveg som er åpen for allmenn ferdsel, enn 20 m. Avstanden måles horisontalt fra henholdsvis høyeste observerte vannstand og vegens midtlinje.

For øvrig gjelder veglovens bestemmelser for avstand fra riks- og fylkesveg.

3.Bygningsrådet kan i det enkelte tilfelle etter at saken er forelagt friluftsnemnd og helserådet, dispensere fra reglene under nr. 1 og 2.
4.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 62, 63, 64, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 91, 93, 94, 97, 109 og kap. XV og XVI. For hyttegrender, hyttekonstentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter vedtektene.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1976 s 70)