Vedtekter til bygningsloven for Selbu kommune.

DatoFOR-0000-00-00-311
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-10-2367
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Selbu

Kapitteloversikt:

Endret 28.02.1983

18. mars 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtektne trer i kraft straks.

(II 1980 s 178)

28 februar 1983
Til § 21 1.ledd a.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Selbu kommune, vedtatt av Selbu kommunestyre den 12. juni 1980, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 28 februar 1983.

Vedtekten gjelder for arealer i Selbu kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder, med unntak for områder som om fattes av stadfestet reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan, og som er beskrevet under pkt. II.

2.De områder som undergis vedtekt, ligger innenfor en ytre avgrensing som dannes av kommunegrensen og avgrenses mot utbyggingsområdene i samsvar med grenselinjer slik de er integnet på soneplankart i målestokk 1:10.000 over:
-Arealbruk Fuglem
-Arealbruk Fossan
-Arealbruk Tømra
-Arealbruk Innbygda
-Arealbruk Mebonden
-Arealbruk Vikvarvet
-Arealbruk Øvrebygda

Kartet er gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 28. februar 1983.

3.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygingsrådet gjøre unntak i vedtekten.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 176)

19. desember 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 118)

19. desember 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst- og kloakkforbindelse som nevn ti § 67.

(I 1967 s 118)

19. desember 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm (12 ''). Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godt kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføring.

Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaler da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(I 1967 s 118)

Ttil § 76.

Ved søknad om byggetillatelse på eiendom, må det på situasjnskart være avsatt og vist minst en garasjeplass for hver leilighet, selv om oppføring av garasje skal anmeldes og oppføres senere.

(I 1967 s 118)

19. desember 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

(I 1967 s 118)

19. desember 1967
Til § 81.

Før oppføring av driftsbygning for jordbruk settes i gang må melding sendes bygningsrådet. Meldingen skal inneholde opplysninger om bygningens areal, avstand til annen bebyggelse, nabogrense og off. veg.

(I 1967 s 118).

18. okt. 1985 nr. 1924.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, er forbudt i de områder som på kart i generalplanenes utmarksdel kap. 15 er betegnet som byggeforbudssone.

I de øvrige områdene som er vist på det nevnte kartet kan de tiltak som er nevnt ovenfor bare skje etter reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling og bortfesting - herunder også punktfesting av tomter til slikt formål.

Kravet om reguleringsplan gjelder ikke for oppføring av hytter i medhold av disposisjonsplan godkjent før denne vedtekts ikrafttreden, eller fradeling av tomter til slike hytter.

2.Bygninger som nevnt under pkt. 1 bør ikke føres opp nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand.
3.For bygninger som nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal også bygningslovens §§ 66 nr. 2 og 75 gjelde.

4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Selbu kommune stadfestet 1. november 1972.

(II 1985 s 744)

10. juli 1986 nr. 2367
Til § 117.

I Selbu kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77, plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Gjeldende generalplan, vedtatt av kommunestyret 12. juni 1980, samt tilhørende utmarksdel vedtatt av kommunestyret 2. september 1982, skal brukes som retningslinje for bruken av forskriften.

(II 1988 s 139)