Vedtekter til bygningsloven for Sigdal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-315
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-29-1635
Endrer
Gjelder forSigdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sigdal

Kapitteloversikt:

24. jan. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 298)

24. januar 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 m² med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.

(I 1967 s 298)

24. januar 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 298)

24. januar 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV og i § 65 følgende §§ 90 og 91 samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 298)

14 juni 1976
Til § 82.
1.Fradeling, bortfesting, herunder punktfesting av tomter for og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger med tilhørende uthus, kan bare skje innen områdene nr. 1-23, avgrenset på kart i målestokk 1 : 50.000 med grensebeskrivelse, datert 6. februar 1976. Ett eksemplar beror i departementet.

I områdene som nevnt i 1. ledd, kan fradeling av tomter for og oppføring av bygninger som nevnt der, bare skje etter stadfestede reguleringsplaner.

Bestemmelsene i 1. og 2. ledd gjelder ikke for områder der det foreligger plan godkjent av bygningsrådet i medhold av tidligere vedtekt til bygningslovens § 82, stadfestet 24. januar 1967, eller for enkelttomter der skylddelingsforretning er holdt eller festekontrakt tinglyst før 1. januar 1971.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet tillate enkelttomt fradelt og bebygd med hytte.

2.Bygninger som nevnt i pkt. 1 kan ikke oppføres nærmere vassdrag enn 50 m.
3.For bygninger som nevnt under pkt. 1, skal bygningsloven gjelde fullt ut, dog slik at §§ 66, 74 nr. 1, 77, 97 og 99 skal gjelde bare for hyttegrender, hyttekonsentrasjoner og for områder i tilknytning til helårsbebyggelse.

Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle når et område må sies å være i tilknytning til helårsbebyggelse og når det foreligger hyttegrender, hyttekonsentrasjoner etter denne vedtekt.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging. Reglene skal godkjennes av fylkesmannen.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1976 s 183)

29. mai 1986 nr. 1635
Til § 117.

I områdene i Sigdal kommune nummerert 1 - 23 på kart i målestokk 1:50.000 med grensebeskrivelse, dat. 6. februar 1976, kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft samtidig med plan- og bygningsloven.

(II 1986 s 552)