Vedtekter til bygningsloven for Sirdal kommunen.

DatoFOR-0000-00-00-317
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1996-01-02-32
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sirdal

Kapitteloversikt:

Endret 18 jan 1983, 26 juni 1989 nr. 699, 10 aug 1990 nr. 700, 2 jan 1996 nr. 32.

18. jan. 1983
Til § 21 første ledd bokstav a.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Sirdal kommune, vedtatt av Sirdal kommunestyre den 30. april 1981, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 18. januar 1983.
2.Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for de områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter den 1. januar 1970.
3.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000 (del-planer) og 1:5.000 (generalplankart), datert henholdsvis juni 1980 og 26. februar 1981 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 18. januar 1983.

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder.

Disse er vist på kart i målestokk 1.5.000 (nedfotograferte delplaner), datert juni 1980 og påført Miljøverndepartementets påtegning 18. januar 1983.

2.Jord-, skog- og naturområder.

Disse omfatter de arealer som er vist både på kart i målestokk 1:5.000 (nedfotograferte del-planer), datert juni 1980 og på kart i målestokk 1.5.000, datert den 26. februar 1981 og påført Miljøverndepartementets påtegning 18. januar 1983.

4.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting, som er forutsatt i generalplanen.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for formannskapet evt. generalplanutvalget til uttalelse.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestelsedato.

(II 1983 s 23)

4. nov. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen ovedra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1689)

4. nov. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1689)

4. nov. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1689)

4. nov. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebygelsesplaner og reguleringsplaner gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1689)

4. nov. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1689)

2. jan. 1996 nr. 32
Til § 79:

Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig er ikke tillatt. Kommunen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra denne bestemmelse.

Forskriften trer i kraft 1. mars 1996.

(II 1996 5)

26. aug. 1982
Til § 82.
1.I Sirdal kommune er det ikke tillatt å føre opp fritidshus og lignende bygninger som bare er tenkt benyttet i kortere tidsrom samt tilhørende uthus innenfor de deler av kommunen som på kart datert 26. februar 1981, senest endret 30. april 1981 med tilhørende grensebeskrivelse, er kalt Sentralsonen. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.
2.I øvrige deler av kommunen kan oppføring av bygninger og fradeling av tomter som nevnt i pkt. 1 bare skje i medhold av endelig reguleringsplan.
3.For bygninger som nevnt under pkt. 1, gjelder bygningslovens bestemmelser.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for fritidsbebyggelse, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s

26. juni 1989 nr. 699, 10. august 1990 nr. 700.
Til § 117.

Sirdal kommunestyre har 15. september 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 12. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Sirdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelse av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.
 

Sirdal kommunestyre har 20. juni 1990 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 19861 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 10. august 1990 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at forskrift av 26. juni 1989 nr. 699 forlenges f.o.m 1. juli 1990 t.o.m. 30. juni 1991.

1Kunngjort i nr. 8 for 1989.

(II 1989 216, II 1990 259)