Vedtekter til bygningsloven for Skaun kommune.

DatoFOR-0000-00-00-318
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-25-2362
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Skaun

Kapitteloversikt:

Endret 07.06.1984 nr. 1199

28. april 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 353)

1. november 1983
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Skaun kommune, vedtatt av Skaun kommunestyre den 30. juni 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 1. november 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.
III.Vedtektsområdet er vist på sonekart i målestokk 1:5.000 over Børsa, Buvika, Viggja, Eggkleiva, Øvre Skaun og på oversiktsplankart i målestokk 1:50.000 for hele kommunen. Disse er gitt Miljøverndepartementets påtegning med datering 1. november 1983.
IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Vår særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 584)

Til § 21, 1. ledd, bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Skaun kommune, vedtatt av Skaun kommunestyre den 30. juni 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 1. november 1983.

Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdende for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet.

II.Vedtekten omfatter de planlagte byggeområder innen soneplanene for Børsa, Buvika, Viggja, Eggkleiva og Øvre Skaun, vist på kart i målestokk 1:5.000.
III.I de planlagte byggeområder som nevnt under pkt. II kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdende etter bygningsrådets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 585)

7. juni 1984 nr. 1199.
Til § 48 nr. 3:

Av utgiftene fordeles halvparten i forhold til eiendommens grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommens tillatte utnytting.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 322)

9. november 1978
Til § 49 nr. 2.

Ved utliknig av refusjon for kommunen sine utgifter til veg, vatn og kloakk vert lagt til grunn dei faste priser som følger av tabell 1, klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

(II 1978 s 544)

23. mai 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 617)

23. mai 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 617)

23. mai 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 617)

23. mai 1968
Til § 76.

Bygningsrådet krever at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Selv om det ikke tas sikte på bygging av garasje samtidig med oppføring av våningshuset, må denne være inntegnet på situasjonsplan.

(I 1968 s 617)

23. mai 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 617)

31. okt. 1985 nr. 1942.
Til § 82.
1.Innenfor områder som i generalplanen med stadfestet vedtekt er forutsatt nyttet til jord-, skog- og naturområder er det i Skaun kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus o.l. Det samme gjelder fradeling eller bortfeste av tomt til slikt formål, samt vesentlig endring av bygning som nevnt, f.eks. tilbygg.

Forbudet gjelder inntil 1. januar 1989.

2.Bygninger som nevnt under nr. 1 skal ikke oppføres nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved middels flomvasstand.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, §§ 93, 94, 103, 109 samt kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift til § 82 i bygningsloven for Skaun kommune, stadfestet 17. januar 1984 nr. 44.

(II 1985 s 757)

25. juni 1986 nr. 2362
Til § 117.

I Skaun kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriftene trer i kraft straks.

(II 1987 s 351)