Vedtekter til bygningsloven for Birkenes kommune

DatoFOR-0000-00-00-32
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-13-731
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Birkenes

Kapitteloversikt:

Endret 15. november 1984 nr. 2074, 13. juli 1989 nr. 731.

7. des. 1979
Til § 1 i lov 21. des. 1956

Etter § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres med virkning fra 1. januar 1980 gnr. 70 bnr. 17, 18, 19, 20 i Froland kommune i Aust- Agder fylke til Birkenes kommune i samme fylke.

(II 1979 s 522)

30. sept. 1980
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeid og godkjent veg fører til og langs den sida av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkolakk, og
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsynning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1980 s 752)

30. sept. 1980
Til § 69 nr. 3

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveier og friareal.

(II 1980 s 752)

15. juni 1982
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller endelig reguleringsplan foreligger er det i kommunen ikke tillatt å føre opp fritidshus, sportshyter, kolonihagehus eller liknende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Det samme gjelder fradeling og bortfeste av grunn til slike formål.

Bygge- og deleforbudet gjelder ikke for oppføring av hytter eller fradeling av hytteområder som er godkjent av bygningsrådet før denne vedtekt trer i kraft.

2.I område der generalplan med stadfeste vedtekter foreligger, kan oppføring av bygninger som nevnt, eller fradeling av tomt for slike bygninger, bare skje etter disposisjonsplan som er behandelet og godkjent av bygnngsrådet.
3.Oppføring av bygninger som er nevnt under pkt. 1, eller fradeling av tomt for slike bygninger, er ikke tillatt nærmere vassdragg enn 60 m fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
4.For bygninger som nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV, og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
7.Vedtekten trer i kraft straks den er stadfestet.

(II 1982 s 424)

15. nov. 1984 nr. 2074.
Til § 91 a.
a.Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet for å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge.

(II 1985 s 641)

19. april 1979
Til § 93.

Med hjemmel i bygningslovens § 93 har Birkenes kommunestyre 19. april 1979 vedtatt at reglene i § 93 1. ledd ikke skal gjelde for

1.Bygninger som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommer og som:
a)ikke har større grunnflate enn 10 m²
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift, eller som garasje eller naust.
2.Mindre forstøtningsmurer og innhegning mot veg.
3.Bygningsrådet skal ha melding om bygg av ovennevnte art som blir oppført.
4.Denne vedtekt gjør ingen endring i andre bestemmelser i denne lov.

Vedtekten treri kraft straks.

(II 1979 s 185)

13. juli 1989 nr. 731.
Til § 117.

Birkenes kommunestyre har 10. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 10. juli 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 13. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Birkenes kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lover §§ 84 og 92 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 226)