Vedtekter til bygningsloven for Skiptvet kommune

DatoFOR-0000-00-00-322
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-26-500
Endrer
Gjelder forSkiptvet kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Skiptvet

Kapitteloversikt:

Endret 26. januar 1983, 28. januar 1985 nr. 182, 24. juni 1986 nr. 1645, 26. juni 1989 nr. 500.

26. jan. 1983
Til § 21, første ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Skiptvet kommune, vedtatt av Skiptvet kommunestyre 26. august 1980 og godkjent av Miljøverndepartementet 26. januar 1983 og gjelder for de areal hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende, jfr. punkt II.
II.De areal som undergis vedtekten er følgende byggeområder:
B.Fjellshagen.
C.Vidnes.
D.Lund.
E.Langli.
F.Haugen.
G.Larsåsen.
H.Åmodt.

Grensene for disse områdene fremgår av kart i mål 1:5.000 datert 8. november 1979 og med nr. 2-8.

III.Innenfor de byggeområdene som er nevnt i punkt II, kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre en tilfredsstillende utvikling av vedkommende byggeområde i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet. Dog ikke utover 10 år.

(II 1983 s 36)

26. jan. 1983
Til § 21, første ledd, bokstav a
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Skiptvet kommune, vedtatt av Skiptvet kommunestyre 26. august 1980 og godkjent av Miljøverndepartementet 26. januar 1983.
II.Generalplanvedtekten gjelder for hele Skiptvet kommune. Arealanvendelsen er fastlagt slik i henhold til vedtektskartene i 1:20.000 og 1:5.000 datert 8. november 1979 og med nr. 1-12. 
1.Byggeområder.
A.Meieribyen.
B.Fjellshagen.
C.Vidnes.
D.Lund.
E.Langli.
F.Haugen.
G.Larsåsen.
H.Åmodt.
I.Skaar.
J.Glenne. 
R.Tangen. 
2.Friområder.
L.Lystadtangen.
M.Espenestangen.
N.Skaugstangen.
O.Finnland.
P.Hoppbakke. 
3.Jord-, skog- og naturområder.
Q.Skytebane.

Kommunens øvrige områder.

III.Innenfor de områder som er beskrevet i punkt II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 36)

12. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1031)

12. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1032)

12. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1032)

12. juli 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1.000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 m. Feltet skal være 6 til 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toiletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mere enn 400 m fra hver bolig og være opptil 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 m fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 m² med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplass m.m. skal gjennomføres.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i punkt 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1966 s 1033)

12. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1034)

12. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1034)

12. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 90, 91 og kap. XIII, XIV og XV.

(I 1966 1034)

28. jan. 1985 nr. 182.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan bare skje etter reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet. Det samme gjelder fradeling av tomt for slike bygninger som nevnt.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 m, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 50 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68, også gjelde §§ 62, 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 75, 77 og §§ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109 og kap. XII, XV, XVI, XVII.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Skiptvedt kommune, stadfestet 25. mars 1968.

(II 1985 s 97)

24. juni 1986 nr. 1645
Til § 117.

I Skiptvet kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 556)

26. juni 1989 nr. 500
Til § 117.

Skiptvet kommunestyre har 25. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 24. juni 1986 nr. 1645 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1986 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 151)