Vedtekter til bygningsloven for Skjeberg kommune

DatoFOR-0000-00-00-323
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2000-03-17-240
Endrer
Gjelder forSkjeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Skjeberg

Kapitteloversikt:

Endret 16. desember 1982, 26. juni 1986 nr. 1739, 26. juni 1989 nr. 501, 17 mars 2000 nr. 240 (opphevet deler av vedtekten - se nå Sarpsborg).

24. jan. 1986 nr. 255.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 8. november 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 24. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen.

Vedtekten er vist på følgende kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000, datert mai 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 24. januar 1986.

Oversiktskart M 1:20.000

Soneplan for Ullerøy M 1:5.000

Soneplan for Kvastebyen M 1:5.000

Soneplan for Sentralområdet M 1:5.000

Soneplan for Ise M 1:5.000

Soneplan for Stasjonsbyen M 1:5.000

Soneplan for Høysand M 1:5.000

Soneplan for Løkkevika M 1:5.000

1.Byggeområder .

Arealbruk som vist på ovennevnte plankart.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 70)

23. mai 1967
Til § 49 nr. 1.

Av utgiftene etter § 48 nr. 3 fordeles en tredjedel i forhold til lengden av eiendommens grense mot vegen og to tredjedeler i forhold til eiendommens grunnareal.

Av utgiftene etter § 48 nr. 4 fordeles en tredjedel i forhold til lengden av eiendommens grense mot vegen og to tredjedeler i forhold til eiendommens grunnareal.

Vedtekten omfatter følgende områder:

1.Området ved Skjeberg stasjon.

Utgangspunktet er Badehuset ved Sandviken badestrand. Følger herfra strandlinjen i nordlig retning til Skjebergbekkens utløp i sjøen, og følger bekken videre i nordlig retning til den krysser jernbanelinjen ved Skjebergsletta. Fra dette punkt i sydøstlig retning til Løkka gård. Herfra i sydlig retning til jernbaneovergangen ved Torgauten. Herfra i vestlig retning til utgangspunktet.

2.Området Hafslund - Borgen - Klavestadhaugen - Bede. Utgangspunktet er Borgedelet ved Glomma (Gatedalen). Følger Borgedelet sydøstover til grensen krysser fylkesvegen ved Skadalen. Følger herfra fylkesgrensen sydøstover til Haugekrysset. Herfra i nordøstlig retning til vegkrysset ved Rakleva (der veg til Skjebergdalen og veg til Halden tar av på Rokkevegen). Herfra i nordvestlig retning forbi Halvorsød - Sætre - Engelsmyr til Kroken ved Østre linje. Følger herfra Østre linje vestover til Sarpebrua. Følger videre Glomma sydvestover til Borgedelet ved Gatedalen som var utgangspunkt.

(I 1967 s 1054)

31. mars 1967
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoveslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1, klasse I.

(I 1967 704)

31. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 704)

31. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 705)

31. mars 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 90, 91, 100, 101, 102 og kap. XV og XVI.

(I 1967 s 705)

8. des. 1980
Til § 82
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt i Skjeberg kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt, og tilbygg til, påbygg på eller ombygging av bestående bygninger, jfr. bygningslovens § 87 nr. 2.
2.For bygninger som nevnt gjelder bestemmelsene i bygningsloven med vedtekter og forskrifter.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1980 s 878)

26. juni 1986 nr. 1739
§ 117.

I Skjeberg kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Som følge av vedtatt lovendring av 20. juni 1986 til plan- og bygningsloven omfattes også §§ 81, 86 a og 86 b av ovennevnte forskrift.

(II 1986 s 587)

26. juni 1989 nr. 502
Til § 117.

Skjeberg kommunestyre har 25. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 nr. 1739 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 152)