Vedtekter til bygningsloven for Skjerstad kommune

DatoFOR-0000-00-00-324
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-08-18-1820
Endrer
Gjelder forSkjerstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Skjerstad

Kapitteloversikt:

21. febr. 1972
Til § 81.

For driftsbygninger i jord- og skogbruk skal foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde § 93 pkt. a, b og d og kap. XV og XVI.

(I 1972 s 255)

15. sept. 1976
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter, eller stadfestet reguleringsplan foreligger er det i Skjerstad kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v.

Der generalplan med vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fytlkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan.

Bygningsrådet kan, etter uttalelse fra generalplannemnda, gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 291)

18. august 1986 nr. 1820.
Til § 117.

Skjerstad kommunestyre innfører følgende forskrift om midlertidige plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 for tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77 av 14. juni 1985:

Midlertidig plankrav:

For inntil 3 år fra lovens ikrafttreden kan kommunestyret vedta at arbeid eller tiltak som nevnt i §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, ikke kan settes i verk uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Kommunestyrets vedtak er gyldig uten departementets samtykke. Departementet kan samtykke i at det midlertidige plankravet forlenges med inntil 2 år.

Unntatt fra plankravet i første ledd er anlegg som fremmes i medhold av godkjent plan etter vegloven av 21. juni 1963 § 12.

Samtykke i medhold av første ledd gjelder også som unntak fra forbudet i § 17 - 2 første ledd.

§§ 7 annet og tredje ledd og 15 tilsvarende. Det kan settes vilkår for samtykke etter første ledd.

(II 1986 s 607)