Vedtekter til bygningsloven for Smøla kommune

DatoFOR-0000-00-00-329
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1985-12-20-2347
Endrer
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Smøla

Kapitteloversikt:

Endret 29.09.1980, 30.10.1985 nr. 1936, 22.11.1985 nr. 2024

22. nov. 1985 nr. 2024.
Til § 21, første ledd, bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 21. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan.

Vedtektsområdet er vist på følgende kart i målestokk 1:50.000 og 1:10.000, datert 15. mai 1984, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 22. november 1985.

- Oversiktskart i målestokk 1:50.000

- Soneplan Innsmøla i målestokk 1:10.000

- Soneplan Steinsøya i målestokk 1:10.000

- Soneplan Durnes/Råket i målestokk 1:10.000

- Soneplan Veidholmen i målestokk 1:10.000

- Soneplan Hopen i målestokk 1:10.000

- Soneplan Steinsøysund i målestokk 1:10.000

- Soneplan Nelvika i målestokk 1:10.000

- Soneplan Sætran i målestokk 1:10.000 

Kartene viser slik arealbruk:

1.Utbyggingsområder

Utbyggingsområdene er vist på oversiktskartet, mens mer detaljert arealbruk er vist på soneplankartene etter følgende oppdeling:

- Boligområde

- Industriområde

- Offentlig formål

- Private tjenesteytelser

- Allmennyttige formål

- Hytteområde

- Naustområde

- Trafikkområde

- Friområde

- Spesialområde

2.Jord-, skog- og naturområde

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål som nevnt under pkt. 1.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestelsen.

(II 1985 s 795)

20. des. 1985 nr. 2342.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1985 s 910)

20. des. 1985 nr. 2342.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område.

(II 1985 s 910)

30. okt. 1985 nr. 1936.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan og på grunnlag av endelig reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.

2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 98 og 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1985 s 752)