Vedtekter til bygningsloven for Bjarkøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-33
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-13-479
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bjarkøy

Kapitteloversikt:

30. september 1977, 20. juni 1986, 13. juni 1989 nr. 479.

30. sept. 1977
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Bjarkøy kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å beboes i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v.
2.Etter uttalelse fra generalplannemnda kan bygningsrådet gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.
3.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelder §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 87, 91, 93, 94 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1977 s 398)

13. juni 1989 nr. 479
Til § 117.1

I Bjarkøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller bygningssjefen i samsvar med delgasjonsmyndighet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Denne forskrift er ikke kunngjort tidligere i Norsk Lovtidend.

(II 1989 145)

13. juni 1989 nr. 479
Til § 117.

Bjarkøy kommunestyre har 12. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 20. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 13. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 145)