Vedtekter til bygningsloven for Snillfjord kommune.

DatoFOR-0000-00-00-330
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2005-04-07-695
Endrer
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Snillfjord

Kapitteloversikt:

Endret 30. april 1986 nr. 1177, 27. juni 1989 nr. 702, 8 des 1999 nr. 1407, 7 april 2005 nr. 695.

10. april 1981
Til § 10.

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

(II 1981 s 301)

31. jan. 1983
Til § 21 første ledd bokstav a.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Snillfjord kommune, vedtatt av Snillfjord kommunestyre den 7. mars 1980, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet.
2.Vedtekten gjelder for arealer i Snillfjord kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder og som er beskrevet under pkt. III.
3.De områder som omfattes av vedtekten ligger innenfor en ytre avgrensing som dannes av kommunegrensen og avgrenses mot utbyggingsområdet i samsvar med grenselinjer slik de er inntegnet på kart i målestokk 1:5.000 over
-Sunde/Hemnskjel, kart nr. 12
-Vingvågen, kart nr. 13
-Krokstadøra, kart nr. 14
-Ytre Snillfjord, kart nr. 15

samt mot hytteområdene (strandplanområdene) slik de er inntegnet på kart i målestokk 1:20.000 over

-Rønnes, Åsøya, Kongensvoll, Bystingen og Kamvik, kart nr, 11 A
-Stålvik, Fossdal, Lian og Rottem, kart nr. 11 B
-Berdal, Heggestad, Kroknes og Vorpbukt-Hagen, kart nr. 11 C

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 31. januar 1983.

4.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 82)

4. juni 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles gårdsplass, avkjørsel, eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som er nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordeling foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjon.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 702)

4. juni 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 702)

4. juni 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta.

Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 702)

5. okt. 1976
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Snillefjord kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus. Forbudet gjelder også fradeling - herunder også bortfesting og punktfesting - til slike formål.
2.Der generalplan med vedtekter foreligger, eller der det er gitt dispensasjon for 2 eller flere hytter etter nr. 1, kan fradeling (herunder bortfesting og punktfesting) av tomt, eller oppføring og plassering av bygninger som er nevnt i pkt. 1, bare foretas etter strandplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.Bygninger og tomter som er nevnt under pkt. 1 må ikke plasseres nærmere nedenfor nevnte vassdrag enn 100 meter:

Bergselva, fra sjøen til grense Songli naturpark.

Snildalselva, fra sjøen til kryss med Kvernbekken.

Vuttudalselva, fra sjøen til kryss med Kudalsbekken/ Vennaelva.

Tannvikelva og Øverelva.

Åstelva, fra sjøen til kommunegrensa.

Remmaelva, fra sjøen til Remmavatnet, herunder Nertjønna og Granholttjønna.

Imstra, fra sjøen til kryss med bekk fra Norddalsvatnet.

Slørdalsvassdraget, gjeldende Slørdalselva, Hattvatnet, Nervatnet, Tjønna og Storvatnet.

For øvrig gjelder en generell byggeavstand fra vatn og vassdrag (stabil vannførende bekk) på 50 meter.

Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

Slike bygninger må heller ikke føres opp nærmere enn 30 meter fra veg som er åpen for allmenn ferdsel. Avstanden måles horisontalt fra vegens midtlinje.

4.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 og 2 skal foruten bygningslovens kap. III og IV også gjelde §§ 63, 65 første ledd, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 85, 87, 91, 93, 94, 96, 97, 109 samt kap. XV og XVI. For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en ansamling av hytter er av en slik størrelseorden at det foreligger hyttegrend eller hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1976 s 306)

7. april 2005 nr. 695.
Til § 85.

I

Denne forskrift regulerer plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende i Snillfjord kommune. Forskriften gjelder ikke plassering av campingvogn på boligeiendom som er bebygd med småhus og brukes som helårsbolig eller for plassering av mindre, bærbare telt (vandretelt).

Campingvogn defineres som vogn godkjent for bruk på vei, jf. veitrafikklovens § 15.

II

Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende kan plasseres utenom de etter punkt III godkjente campingplasser inntil 3 måneder uten tillatelse fra kommunen. Dog skal plassering meldes til kommunen som kan bestemme at punkt IV-XI skal gjelde. Kommunen kan når særlige grunner foreligger ta saken opp til behandling.

For plassering lenger enn 3 måneder skal tillatelse innhentes av kommunen. Kommunen kan delegere sin myndighet.

III

Uten melding til eller tillatelse fra kommunen kan de i punkt I nevnte innretninger plasseres på ubestemt tid på godkjente campingplasser.

Områder der det plasseres flere enn 1 vogn blir å anse som campingplass, og reguleringsplan skal kreves utarbeidet. Campingplassene skal også godkjennes av helserådet.

IV

Avstand mellom enheter/campingvogner/telt/platting skal være minimum 6 m. Campingvogner med fortelt av tre skal være utstyrt med 6 kg ABE-brannslokkingsapparat. Fortelt i tre skal være utstyrt med røykvarsler.

V

Fortelt i tre tillates oppført forutsatt at det er å anse som en transportabel/demonterbar konstruksjon. Fortelt i tre skal ikke ha et større areal enn 22 kvadratmeter bebygd areal. Bredden kan være inntil 3,5 meter og lengden maksimalt tilsvarende vognens lengde uten drag. Forteltets høyde skal være tilpasset vognens høyde. Forteltet skal være montert som ordinært fortelt. Høyden skal ikke overstige campingvognens høyde, men mønespiss kan likevel være 0,5 m høyere.

Andre frittstående bygg tillates ikke oppført ved den enkelte vogn. Derimot tillates det bygd en redskapskasse på inntil 4 kubikkmeter i direkte tilknytning til campingvogna. Platting utenfor fortelt tillates bygd på inntil 23 kvadratmeter, eller inntil 2,5 meter bredde fra fortelt. Plattingen tillates inngjerdet med sprossegjerde i inntil 90 cm høyde.

Tett levegg tillates bygd ved den enkelte campingvogn i inntil 1,8 meters høyde og inntil 5 meters lengde, der dette er nødvendig.

Fortelt og plattinger skal kunne demonteres uten at det blir varige spor i terrenget. Konstruksjonene/fargevalg skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn.

VI

Det skal være tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende drikkevann. Det skal være anvist tømmested for avløpsvann og privetavfall tilknyttet godkjent kloakk. Andre anordninger ved hver campingvogn tillates ikke, uten godkjennelse fra kommunen.

VII

Grunneieren plikter å sørge for at alt forbruksavfall mv. blir levert til godkjent mottaksapparat.

VIII

Av trafikksikkerhetshensyn kan kommunen pålegge grunneieren å gjerde inn plassen mot trafikkerte veier og plasser.

IX

Den enkelte grunneier kan innenfor sitt område skjerpe kravene i vedtekten.

X

Denne forskrift kan endres av kommunestyret etter forslag fra formannskapet. Når særlige grunner foreligger kan planutvalget gjøre unntak fra forskriften.

XI

Vedtak truffet etter denne forskrift kan påklages til formannskapet. For slike klager gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

XII

Den enkelte campingplasseier pålegges å utøve egen drift ved å forholde seg til det enhver tid gjeldende lov/avtaleverk

XIII

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2005 forutsatt at den er kunngjort eller gjort kjent for campingplasseierne, jf. forvaltningslovens § 39 og § 38 bokstav c.

XIV

Overtredelse av vedtekten medfører riving, jf. plan- og bygningslovens kap. XIX.

(II 2005 hefte 3)

30. april 1986 nr. 1177.
Til § 117.

I Snillfjord kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeide eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet (HTS) før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent veiplan etter veiloven er unntatt fra denne forskrift.

Gjeldende generalplan, vedtatt av kommunestyret 5. mars 1980 og godkjent av Miljøverndepartementet 3. februar 1983, skal være retningsgivende for praktiseringen av forskriften.

(II 1986 s 388)

27. juni 1989 nr. 702.
Til § 117.

Snillfjord kommunestyre har 14. februar 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 30. april 1986 nr. 1177 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 27. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 217)