Vedtekter til bygningsloven for Sokndal kommune

DatoFOR-0000-00-00-333
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-05-619
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sokndal

Kapitteloversikt:

Endret 1. september 1986 nr. 1882, 5. juli 1989 nr. 619.

27. april 1968
Til § 52
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter. Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.
2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelse i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 544)

19. juni 1985 nr. 1261
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og

b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen. 

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1985 s 368)

27. nov. 1981
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger samt for tilhørende uthus, gjelder foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 95, 109 og kap. XV og XVI.
2.Når særlige grunner foreliger, kan bygningsrådet gi dispensanjon fra bestemmelse ovenfor.
3.Bygningsrådet kan gi nærmere retningslinjer for hyttebebyggelse, jfr. bygningslåvens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 870)

19. juni 1985 nr. 1261
Til § 91 a.

Det må foreligge tillatelse fra bygningsrådet for:

a.å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b.å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen. 

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a og b skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan bygningsrådet påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål. 

Vedtektene trer i kraft fra 1. juli 1985.

Fra samme tid oppheves vedtekter til bygningslovens §§ 63 og 67 for Sokndal kommune, stadfestet ved departementets brev 27. april 1968.

(II 1985 s 368)

19. juni 1985 nr. 1261
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

Sokndal kommunestyre har 26. november 1984, med hjemmel i bygningslovens § 4, jfr. § 91 a, vedtatt vedtekt til ny § 91 a i bygningsloven:

(II 1985 s 368)

1. sept. 1986 nr. 1882
Til § 117.

I Sokndal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til like formål, uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent veiplan etter veiloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 629)

5. juli 1989 nr. 619.
Til § 117.

Sokndal kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. september 1986 nr. 1882 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 188)