Vedtekter til bygningsloven for Sola kommune

DatoFOR-0000-00-00-334
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1971-12-03
Endrer
Gjelder forSola kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sola

Kapitteloversikt:

11. des. 1980
Til § 21, 2. ledd

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Sola kommune med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan, og de områder hvor det foreligger disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82.

II. De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

Det er således forbudt å ta i bruk grunn til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke har tradisjonell tilknytning til jordbruk, skogbruk, jakt og fiske. Det kan heller ikke foretas omfattende grave- eller fyllingsarbeider.

III. Når særlig grunner foreligge kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, bør rådet legge saken fram for generalplanutvalget til uttalelse.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1980 s 910)

22. feb. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordeling foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 493)

22. feb. 1967
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 494)

22. feb. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 493)

22. feb. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område, eller del av dette.

(I 1967 s 493)

22. feb. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 også gjelde §§ 68, 77 pkt. 1, 93, 94, 95 og 96

(I 1967 s 493)

3. des. 1971
Til § 82.
1.Fradeling av tomt for og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan i Sola kommune bare foretas på øya Rott.
2.Hyttebygging m.v. i henhold til pkt. 1 og fradeling av tomt for dette formål kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet, frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

3.For slike bygninger som nevnt under pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anlednig til å uttale seg avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av et slikt omfang at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1971 s 1553).