Vedtekter til bygningsloven for Solund kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-0000-00-00-335
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-20-868
Endrer
Gjelder forSolund kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Solund

Kapitteloversikt:

Endret 20. juli 1989 nr. 866.

20. juli 1989 nr. 868.
Til § 117.

Solund kommunestyre har 26. juni 1989 gjort vedtak om lenging av forskrift av 27. juni 1986 om mellombels plankrav etter plan- og bygningslova § 117 1. ledd.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har 20. juli 1989 med heimel i lova og delegering i rundskriv frå Miljøverndepartementet av 3. februar 1989 gjeve samtykke til lenginga av forskrifta f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskrifta1 lyder:

I Solund kommune kan det i 3 år frå iverksetjing av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnde i §§ 84 og 93 i den same lova utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling, som kan skape store vanskar for planlegginga.

Anlegg som blir fremja etter godkjent vegplan etter veglova, er unnateke frå desse reglane.

1.Forskrifta er ikkje tidlegare kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 265)