Vedtekter til bygningsloven for Songdalen kommune

DatoFOR-0000-00-00-336
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-18-1474
Endrer
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Songdalen

Kapitteloversikt:

15. mars 1967.
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i førse ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betaling helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 616)

15. mars 1967.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 616)

15. mars 1967.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger gangveger og friareal.

(I 1967 s 616)

15. mars 1967.
Til § 76.

Tomten skal om dette lar seg gjøre, gi plass for garasje på eiendommen.

(I 1967 s 616)

15. mars 1967.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 616)

15. mars 1967.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66,68, 69, 70 nr. 3, 71, 73, 74 nr. 2, 77, 87, 88, 89, 90, 91 93, 94, 95, 100 og 101 samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 616)

14. desember 1971
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i Songdalen kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus m.v.

Bygningsrådet kan etter uttalelse fra generalplanutvalget gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.

2.Når generalplan med stadfestede vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan.

3.For slike bygninger som nevnt under pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1971 s 1623)

18. juni 1986 nr. 1474.
Til § 117.

I Songdalen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs § 84 og § 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan eller vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 509)