Vedtekter til bygningsloven for Stange kommune

DatoFOR-0000-00-00-339
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-11-05-2093
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Stange

Kapitteloversikt:

21. okt. 1965
Til § 1 i lov av 22. feb. 1924

Bygningsdistriktet får etter utvidelse disse grenser:

Fra pkt. A - nordvestre grensepunkt for Grønstad gård ved riksveg 50 går grensen i rett linje til pkt. B - nordvestre grensepunkt for Landheims eiendom ved fylkesvegen Vestad - Såstad. Herfra går grensen i rett linje til pkt. C - vestveggen på stabburet på Vestad gård, og videre herfra til pkt. D som er nordvestre grensepunkt for eiendommen Godager Vestre, g. nr. 94, b. nr. 10. Herfra følger grensen Godager Vestres nordgrense i rett linje til pkt. E i jernbanens østgrense. Grensen følger så jernbanens østgrense til pkt. F i nordvestre grensepunkt for Vokterboligens tomt. Herfra går grensen til pkt. G som er Vokterboligtomtens nordøstre grensepunkt. Herfra går grensen i rett linje til pkt H i nordøstre grensepunkt for eiendommen «Bjerkely», og videre herfra i rett linje til pkt. I - en stålmast for høgspentledning på eiendommen Lindstad sag ved vegen til lagunene. Herfra går grensen i rett linje fram til pkt. K - stålmast/forgreiningsmast for høgspentlinje - på Eivind Heggelunds eiendom ved fylkesvegen Stange - Sørholte og herfra i rett linje tilbake til utgangspunktet A.

Grensen er inntegnet på et oversiktskart som ligger i departementet.

(II 1965 s 1570)

22. mars 1979
Til § 46.

Kommunen krever ikke refusjon for vann og kloakk for kommunalt tiltak etter bygningslovens kapittel VI.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1979 s 129)

24 nov. 1967
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2, klasse I og II.

(I 1967 s 1878)

24 nov. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen i § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1878)

1. juli 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1982 s 505)

24 nov. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friarealer.

(I 1967 s 1878)

1. juli 1982
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Endringene og forskriftene trer i kraft straks.

(II 1982 s 505)

24 nov. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan ved byggeanmeldelse kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1878)

24 nov. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1878)

24 nov. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten bygningslovens kapitler III, IV og § 65 også gjelde §§ 74 2. ledd og § 93 a samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1878)

12. mai 1980
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er fradeling (herunder bortfesting og punktfesting) av tomter til, eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus ikke tillatt.
2.I områder hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling (herunder bortfesting og punktefesting) av tomter til og oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1. bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet og godkjent av fylkesmannen.
3.Fradeling av tomter til og/eller oppføring av bygninger som nevnt under nr. 1 er ikke tillatt nærmere vassdrag (bekk, elv, sjø o.l.) enn 100 m. målt horisontalt fra normal flomvannstand. Bygning som nevnt under nr. 1 må ikke ligge nærmere veg som er åpen for allmenn ferdsel enn 50 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3b. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet dispsensere fra bestemmelsene i vedtektens punkt 1, 2 og 3.
4.For fradeling (herunder bortfesting og punktfesting) av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV samt § 65 også gjelde §§ 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 79, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104,109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49. For hyttebebyggelse som omfattes av stadfestet regulseringsplan, gjelder bestemmelsene om refusjon i bygningslovens kap. VI.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1980 s 401)

28. mai 1982
Til § 93.

Byggetillatelse kreves ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a.ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Byggetillatelse kreves heller ikke for mindre forstøtningsmur og for innhegning mot veg.

(II 1982 s 475)

5. november 1986
Til § 117.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 117 har Stange kommunestyre 5. november 1986 vedtatt følgende forskrift om midlertidig plankrav:

I Stange kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lov §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 713)