Vedtekter til bygningsloven for Stavern kommune

DatoFOR-0000-00-00-341
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-03-1667
Endrer
Gjelder forStavern kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Stavern

Kapitteloversikt:

Endret 20.07.1977, 03.10.1985 nr. 2000

21. jan. 1986 nr. 250.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 15. mars 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 21. januar 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan.

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:10.000, datert 15. juni 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 21. januar 1986.

1.Byggeområder.
A.Boligområder (gul farge)
1.Ohlselia
2.Storemåsens østre del 
B.Industriområder (fiolett):
1.Bukta/Risøya-området 
C.Områder for offentlig bebyggelse, forretningsområder:
1.Forsvarets områder (rød skravering)
2.Kommunens områder (rød farge)
3.Det Nasjonale Aldershjem for sjømenn (rød farge)
4.Forretningssenter/serviceområde (blå farge) 
2.(Jord og skog). Naturområder.

Områder på generalplanen som er farget grønne.

III

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 8 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 64)

20. juli 1977
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves vedtekt til § 49 nr. 2 i bygningsloven for Stavern kommune stadfestet ved departementets brev av 10. oktober 1966 til fylkesmannen i Vestfold.

(II 1977 s 292)

10. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer , skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1581)

10. oktober 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1591)

10. oktober 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I1966 s 1581)

10. oktober 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig med en størrelse på opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og den kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
2.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 kvadratmeter med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
3.I områder hvor det er regulert stort antall boliger som anført under pkt. 1 og 2, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anelegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0.25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøirngsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter gulvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha opstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelse. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha opstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stede etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1966 s 1581)

3. okt. 1985 nr. 2000.
Til § 69, punkt 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

I sak nr. 72/85 i samme møte vedtok bystyret å fastsette frikjøpsbeløpet til kr. 25.000,- pr. biloppstillingsplass. Beløpet indeksreguleres.

(II 1985 s 775)

10. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt inenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1581)

10. oktober 1966
Til § 82.

Innenfor Stavern bys grenser er all hyttebygging forbudt.

(I 1966 s 1581)

3. juli 1986 nr. 1667
Til § 117.

I Stavern kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra forskriften.

(II 1986 s 564)