Vedtekter til bygningsloven for Steigen kommune

DatoFOR-0000-00-00-342
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-09-01-1827
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Steigen

Kapitteloversikt:

24. sept. 1973
Til § 73.
1.Inntil godkjent generalplan med stadfestede vedtekter eller reguleringsplan foreligger, kan fradeling av tomt for eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter uttalelse fra bygningsrådet gi fritagelse eller utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93 og 94 samt kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1973 s 1135)

1. september 1986 nr. 1827.
Til § 117.

I Steigen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke iverksettes arbeid eller tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før aktuelt område er innarbeidet i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Unntatt fra plankravet er anlegg som fremmes i medhold av godkjent vegplan etter veglovens § 12.

(II 1986 s 610)