Vedtekter til bygningsloven for Stor-Elvdal kommune

DatoFOR-0000-00-00-346
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-05-23-425
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Stor-Elvdal

Kapitteloversikt:

27. juni 1986 nr. 1506, 23. mai 1989 nr. 425.

13. okt. 1966
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1966 s 1593)

5. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(II 1966 s 1003)

5. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1003)

5. juli 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1003)

5. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1003)

23. sept. 1980
Til § 81.
1.For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd, også gjelde bygningslovens §§ 87, 93, 94, 95 og 96, samt kap. XV og XVI.
2.For husvær til seterbruk og skogdrift skal foruten bestemmelsene i første ledd også gjelde følgende bestemmelser:
a.Bygningslovens §§ 66, 68, 71, 72, 73, 74, 91, 109.

Bygningsrådet kan føre bygningskontroll, jfr. bygningslovens § 97.

b.Husvær til seterbruk og skogdrift kan ikke oppføres nærmere vassdrag - som det etter bygningsrådets vurdering er knyttet allmenne friluftsinteresser til - enn 100. Avstanden fra vassdraget måles i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

I saker som vedrører bestemmelsene skal friluftsnemdas uttalelse innhentes før vedtak treffes.

c.Husvær til seterbruk og skogdrift kan ikke oppføres nærmere riksveg, fylkesveg, kommunal veg enn 30 m, målt i horisontaplanet fra vegens midtlinje. Samme avstand skal også gjelde fra annen veg som er åpen for allmenn ferdsel når bygningsrådet finner det påkrevet.
d.Tomt for husvær til seterbruk og skogsdrift tillates ikke fradelt.
e.Før bygningsrådet tar standpunkt til søknad om byggetillatelse for husvær til seterbruk og skogsdrift skal søknaden være forelagt henholdsvis jordstyret og det kommunale skogråd til uttalelse om behovet for slik bygning på eiendommen.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt. Denne unntaksadgang gjelder dog ikke fra bestemmelsene i § 81 første ledd ut over det som følger direkte av denne bestemmelse.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 727)

17. okt. 1972
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger er fradeling eller bortfesting (herunder punktfesting) av tomter til og oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, ikke tillatt.
2.Fra bestemmelsene under nr. 1 gjelder følgende unntak:
a)Disposisjonsplaner som ved vedtektenes stadfestelse er godkjent tillates gjennomført.
b)Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets og helserådets skjønn finnes ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet (herunder punktfestet) og bebygd. Bygningsrådet fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen.
3.Tomt (herunder punktfeste) for bygninger som nevnt under nr. 1, må ikke ligge nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) ebb 100 m. Avstanden fra vassdraget måles horisontalt fra den høyest observerte vannstand. Hytta må ikke ligge nærmere veg som er åpen for elmen ferdsel enn 50 m målt horisontalt fra vegens midtlinje. Unntatt fra denne bestemmelse er tomter eller hytter som etter stadfestet reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan er plassert nærmere vassdrag eller veg.
4.I de tilfeller som her er nevnt skal, foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde §§ 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenses kap. 49.

I de områder av kommunen hvor det ifølge vedtekt til bygningslovens § 62 skal foretas oppmåling og kartlegging av grunnen, skal § 62 også gjelde for slik bebyggelse og fradel som nevnt i denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan fremme forslag til supplerende regler for hyggebygging.

(I 1972 s 1306)

28. mai 1980
Til § 104.

Innenfor hele kommunen skal ubebygd del av eiendom holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle gjøre unntak for områder utenfor tettbygde strøk.

Bygningsrådet kan forby lagring på eller annen bruk av ubebygd del av eiendom, dersom det etter rådets skjønn vil virke skjemmende eller være til ulempe for andre.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 435)

27. juni 1986 nr. 1506.
Til § 117.

I Stor-Elvdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 520)

23. mai 1989 nr. 425
Til § 117.

Stor-Elvdal kommunestyre har 26. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 5. august 1986 nr. 1506 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 23. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 122)