Vedtekter til bygningsloven for Storfjord kommune.

DatoFOR-0000-00-00-349
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-05-23-424
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Storfjord

Kapitteloversikt:

23. februar 1972, 23. mai 1989 nr. 424.

23. feb. 1972
Til § 82.

Inntil generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, er det i Storfjord kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus o.l. bygninger bare beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Bygningsrådet kan, når særlige grunner foreligger, tillate oppføring av enkelthytte og fradeling av tomt for slik hytte.

(I 1972 s 256)

23. mai 1989 nr. 424
Til § 117.

Storfjord kommunestyre har 28. mars 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 29. august 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 23. mai 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Storfjord kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs § 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

1.Denne forskrift er ikke kunngjort tidligere i Norsk Lovtidend.

(II 1989 121)