Vedtekter til bygningsloven for Strand kommune 

DatoFOR-0000-00-00-350
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-02-11-154
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Strand

Kapitteloversikt:

11. jan. 1984 nr. 35
Til § 9:

Det skal foruten et bygningsråd være et reguleringsråd i kommunen.

Reguleringsrådet overtar de funksjoner i bygningslovens kapittel III - oversiktsplaner, IV - reguleringsplaner, V - ekspropriasjon og VIII - deling av eiendommer, som i loven er tillagt bygningsrådet.

Videre overtar reguleringsrådet tilsvarende funksjoner etter § 4 om fastsetting av vedtekt, samt etter § 7 i den utstrekning det gjelder saker om dispensasjon fra reguleringsplan.

Bestemmelsene om sammensetningen av bygningsrådet og saksbehandlingen gjelder tilsvarende for reguleringsrådet.

7. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anleget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1018)

7. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1018).

23. okt. 1973
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.Hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Fra bestemmelsene i først ledd pkt. a og b kan bygningsrådet i særlige tilfeller gjøre unntak etter at uttalelse fra helserådet er innhentet. Vedkommende må i tilfelle ved tinglyst erklæring forplikte seg til når kommunen krever det, å opparbeide gate og legge kloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1973 s 1199)

11. februar 1987
Til § 69 nr. 3:

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og planering, beplantning, forhager, tørkestativ, søppelkasser, private kjøre- og gangveger o.l. samt lekeplasser, oppstillingsplasser for motorkjøretøy og sykler som nevnt nedenfor. Rådet kan påby endringer i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp, herunder kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares. Etter at planen er godkjent plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødvendig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike. 

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplan for boliger:

1.Lekeplass for større barn skal anlegges for minst hver 100 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 m fra bolig. Det skal så langt det er praktisk mulig gis mulighet for variert aktivitet som ballspill, skirenn, lek i naturterreng og byggelek. Lekeplassen bør derfor inneholde flate områder, bakker, åpne områder og områder med skog.
2.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for minst hver 15 bolig. Den skal ikke ligge mer enn 50 m fra bolig. Den skal ha en adkomst som etter rådets skjønn er tilstrekkelig trafikksikker, ha god solbelysning og utstyres med sandkasse og bord og benker for barn og voksne.

Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter.

3.I området hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 og 2, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør rådet når anlegget av lekeplassen m.m. skal gjennomføres. 

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig pluss 1 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hver annen hybel. Krav til antall biloppstillingsplasser bortfaller i den utstrekning garasjeplass trer i stedet, jfr. vedtekt til § 76.
2.Forretningsbebyggelse og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal etter bygningsrådets skjønn ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for biler og anlegge tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
6.Bygningsrådet kan godkjenne at biloppstillingsplassene helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet.

Bygningsrådet kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 1-5 og kan sette vilkår for slike unntak.

(II 1987 s 90)

11. februar 1987
Til § 69 nr. 4:

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1987 s 90)

11. februar 1987
Til § 76:

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasje være innpasset i planen selv om garasjen ikke bygges samtidig med boligen.

(II 1987 s 90)

11. februar 1987
Til § 78 nr. 1:

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område. Likeledes kan bygningsrådet forby at det på den enkelte eiendom blir lagt bedrifter, anlegg, opplag og lager samt pelsdyrfarmer o.l. dersom disse medfører forhold som er til vesentlig ulempe.

(II 1987 s 90)

23. april 1986 nr. 1026.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus er ikke tillatt i Strand kommune.

Det samme gjelder fradeling og bortfeste av tomter for bygninger som nevnt.

2.Forbudet under nr. 1 gjelder ikke innenfor områder som omfattes av endelig reguleringsplan.
3.For bygninger som nevnt skal foruten reglene i bygningsloven kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelder §§ 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 109 og kapitlene X, XXI, XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Strand kommune, stadfestet den 17. desember 1969.

(II 1986 s 338)

11. februar 1987
Til § 104:

Ubebygd areal skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Bygningsrådet kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når den etter rådets skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.

(II 1987 s 90)