Vedtekter til bygningsloven for Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-0000-00-00-352
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-07-18-672
Endrer
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Stryn

Kapitteloversikt:

Endret 9 juli 1976, 23 juni 1989 nr. 850, 18 juli 1995 nr. 672.

4. april 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 721)

4. april 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1969 s 721)

4. april 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 721)

4. april 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokuemnteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1969 s 721)

4. april 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1969 s 721)

4. april 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 721).

18. juli 1995 nr. 672
Til § 93 første ledd bokstav g:
g.oppsetjing og endring av skilt og reklame m.v. som nemnt i vedtekt til § 107, og som er større enn 1,5 m².

(II 1995 263)

18. juli 1995 nr. 672
Til § 107 første ledd:
1.Søknad/løyve

Innanfor Stryn kommune må skilt, reklameinnretningar o.l. ikkje setjast opp eller plasserast utan at kommunen har gjeve løyve etter søknad. Løyve kan berre bli gjeve inntil vidare, eller for eit bestemt tidsrom. Skilt og reklameinnretningar skal ikkje verka skjemmande i seg sjølv, eller i høve til omgjevnadane, eller på annan måte verka sjenerande. Løyve vert ikkje kravd for skilt, reklame o.l. under 1,5 m 2 som vert sett opp på byggverk eller innhegning (gjerde).

2.Skilt og reklameinnretning

Skilt og reklame skal ha moderate storleikar, utforming og fargar, og skal harmonere med bygget og miljøet det står i. Blinkande eller rørlege skilt/reklameinnretningar, vert ikkje tillate.

3.Lyskasser

Skilt og reklame i form av lyskassar skal ikkje nyttast. Lyskassar kan likevel tillatast plassert i områder som er regulert til nærings- og industriføremål, dersom dei er utført med tett front, slik at berre tekst og symbol er gjennomlyst.

4.Skiltstorleikar

Skilt skal ikkje dekkje meir enn 1/4-del av bygget sin horisontale fasadelengde, avgrensa til 5 meter, eller ein rimeleg del av fasaden som verksemnda har til rådvelde. Uthengsskilt skal ikkje ha større breidde enn 1 meter, og skal ha fri høgde over veg/fortau på minst 2,30 m. På freda eller verneverdige bygg eller miljø, skal maksimum skiltstorleik vere 0,6 m².

5.Samling/plassering

I næringsbygg som inneheld fleire verksemder, skal firmaskilt samlast på ei oppslagstavle. Denne kan t.d. vere frittståande. Verksemnder i lokale med fasadar langs fortau eller gate med eigen inngang, kan ha eigne skilt. Antal skilt kan aukast dersom verksemda har til rådvelde fleire fasadar på eigedomen langs fortau eller gate, og der det er naturleg at det blir sett opp skilt også mot desse. Skilt skal som hovedregel plasserast ved inngangar.

6.Tak/gesims

Skilt og reklameinnretningar skal plasserast på baldakin, på veggflater, eller i tilknytting til bygget. Skilt vert ikkje tillate plassert på møne, takflater eller utbygg. Skilt eller reklameinnretning vert heller ikkje tillate plassert på stolpar eller gjerder.

7.Frittståande skilt

I tettstader (med 50 km-sonar), vert frittståande skilt og reklameinnretningar ikkje tillate utanom spesielt utforma skilt som er tilpassa tettstadsmiljøet elles.

8.Markiser

Skilt og reklame på markiser, faste solskjermer (baldakin) og tilsvarande fasadeelement, kan søkjast godkjent under føresetnad av at skiltet/reklamen er ein del av bygget og tilpassa dette. Til vanleg skal markiser og solavskjerming avgrensast til vindaugsopningar og storleiken på desse.

(II 1995 263)

23. juni 1989 nr. 850.
Til § 117.

Stryn kommunestyre har 10. april 1989 gjort vedtak om lenging av forskrift av 10. juli 1986 om mellombels plankrav etter plan- og bygningslova § 117 1. ledd.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har 23. juni 1989 med heimel i lova og delegering i rundskriv frå Miljøverndepartementet av 3. februar 1989 gjeve samtykke til lenginga av forskrifta f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskrifta1 lyder:

I Stryn kommune kan det i 3 år frå lov nr. 77 plan og bygningslov av 14. juli 1985 vert gjort gjeldande, ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak etter §§ 84 og 93 i same lova utan etter samtykke frå bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det same gjeld andre tiltak, herunder frådeling som vesentleg kan vanskeleggjere planlegginga.

Anlegg som vert gjennomført etter godkjent vegplan er unnateke frå desse bestemmelsane.

1.Forskrifta er ikkje tidlegare kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 259)