Vedtekter til bygningsloven for Sunndal kommune

DatoFOR-0000-00-00-356
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2001-10-30-1258
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sunndal

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrift 30 okt 2001 nr. 1258.

12. aug. 1977
Til § 49 nr. 1.

Ved fordeling av refusjonsbeløp for veg, vann og kloakk skal en halvpart av utgiftene fordeles i forhold til eiendommens grunnareal (netto tomteareal) og en halvpart i forhold til eiendommens brutto golvareal.

(II 1977 s 316)

12. aug. 1977
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 og 2, klasse II, i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

Fra vedtektens ikrafttreden oppheves vedtekt til § 49 nr. 1 og 2 i bygningsloven for Sunndal kommune stadfestet ved departementets brev av 4. oktober 1969 til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

(II 1977 s 316)

9. juni 1966
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 680)

30. oktober 2001 nr. 1258
Til § 66a - Fjernvarmeanlegg

Alle bygg innenfor det område hvor Sunndal Energi KF er gitt konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg er underlagt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder innenfor konsesjonens varighet, inntil 1. januar 2031.

De vilkår som er gitt i energilovens kap. 5 gjelder for tilknytningsplikten. Kommunestyret fastsetter retningslinjer for tilknytningen basert på disse bestemmelsene.

Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato.

(II 2001 hefte 5)

9. juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommune kan gi regler om utføringene.

Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til fulle bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 680)

29. april 1983
Til § 69 nr. 3.
1.I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet er dekket på tilstøtende areal, skal dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.
2.Boligbebyggelse skal ha plass til 1 garasje pr. leilighet. Inntil garasjer er bygget, skal plassen være opparbeidet som oppstillingsplass.

Eneboliger skal i tillegg ha oppstillingsplass for 1 bil utenfor regulerte siktlinjer. Arealet foran garasjeporten kan regnes som oppstillingsplass.

Tomannsboliger og eneboliger med hybelleilighet skal ha plass for 2 garasjer med tillegg av en oppstillingsplass.

Firemannsboliger og rekkehus med inntil 4 leiligheter skal ha plass for 1 garasje pr. leilighet med tillegg av 2 oppstillingsplasser for besøkende.

For annen boligbebyggelse, blokker, kjedehus, rekkehus, tunbebyggelse o.l. skal det være 1 garasjeplass pr. leilighet, og i tillegg 0,25 bilplass pr. leilighet for besøkende.

3.Forretnings-, og kontorbebyggelse, skoler, sykehjem, institusjoner, hoteller, pensjonater, forsamlingslokaler o.l. skal ha oppstillingsplass på egen tomt for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen. Golvareal i garasjer og tilfluktsrom regnes ikke med. Garasjeplasser i slik bebyggelse kan regnes med som oppstillingsplasser.

Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler som må skaffes på egen tomt.

4.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvareal.
5.Oppstillingsplasser for sykler og motorsykler kan kreves etter antatt behov.
6.Ved bruksendring i henhold til § 93, annet avsnitt, gjøres bestemmelsene gjeldende også for bestående bebyggelse.

(II 1983 s 352)

29. april 1983
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtekt til bygningslovens § 69 nr. 3, stadfestet 9. juni 1966, oppheves.

Forskriftene trer i kraft 1. juni 1983.

(II 1983 s 352)

9. juni 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 680)

14. juni 1977
Til § 82.
1.Tomter til sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet til å beboes i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare fradeles og bygninger kan bare oppføres i følgende områder, vist på kart: 

Drøpping - Rakanes.

Området ligger ved Todalsfjorden og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt vest for Drøpping-gårdene med kartreferanse 786707 går grensen mot øst-nordøst til et punkt ved sjøen med kartreferanse 790710. Grensen går så mot sydøst langs strandlinjen til kommunegrensen mellom Sunndal og Surnadal. Grensen følger deretter nevnte kommunegrense mot vest-sydvest til et punkt 450 m fra strandlinjen. Fra dette punkt går grensen i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Kartreferanser og navn refererer seg til N.G.O kartblad Stangvik i M = 1:50.000, midlertidig utgave. 

Reinsetvatnet. 2 områder.

Det ene området ligger nord og øst for Reinsetvatnet og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved nordende av Reinsetvatnet med kartreferanse 761647 går grensen mot nord-nordvest til et punkt med kartreferanse 760650. Herfra går grensen mot nordøst til et punkt med kartreferanse 765654. Deretter mot sydøst til et punkt med kartreferanse 772640. Fra dette punkt går grensen mot øst-sydøst til et punkt ved bekk med kartreferanse 780637. Grensen følger så denne bekken, først mot sydvest, siden mot vest og nordvest til den renner ut i Reinsetvatnet. Fra bekkeutløpet følger grensen strandlinjen mot nord og vest tilbake til utgangspunktet. 

Det andre området ligger syd og vest for Reinsetvatnet og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved sydvestenden av Reinsetvatnet med kartreferanse 753638 går grensen mot øst langs strandlinjen til et punkt med kartreferanse 765633. Derfra går grensen mot sydvest til et punkt med kartreferanse 760630. Derfra mot vest til et punkt med kartreferanse 753630. Fra dette punkt går grensen mot nord tilbake til utgangspunktet.

Kartreferanser og navn refererer seg til N.G.O. kartblad Stangvik i M = 1 : 50.000, midlertidig utgave. 

Mjølkill.

Området ligger mellom riksveg 62 og Sunndalsfjorden og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved riksveg 62 vest for Mjølkill med kartreferanse 674590 går grensen mot nordøst til Sunndalsfjorden. Herfra følger grensen strandlinjen sydøstover 2.200 m hvoretter den går mot sydvest til riksveg 62. Grensen går så mot vest-nordvest langs riksvegen tilbake til utgangspunktet.

Kartreferanser og navn refererer seg til N.G.O. kartblad Stangvik i M = 1 : 50.000, midlertidig utgave. 

Torbudalen. 3 områder.

2 områder ved nordøstsiden av Langvatnet, mellom vegen og Langvatnet.

Det nordre område har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved Langvatnet med kartreferanse 771275 går grensen nordøst til et punkt ved vegen med kartreferanse 774278. Fra dette punkt går grensen mot sydøst langs vegen til et punkt med kartreferanse 777276. Herfra går grensen mot syd-sydvest til et punkt ved vatnet med kartreferanse 775273. Fra dette punkt går grensen nordvestover langs stranden tilbake til utgangspunktet.

Det andre området ved Langvatnet ligger ca. 2.000 m lenger mot sydøst og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved Langvatnet med kartreferanse 782262 går grensen mot nordøst til et punkt ved vegen med kartreferanse 785265. Fra dette punkt går grensen mot sydøst langs vegen til et punkt med kartreferanse 792257. Herfra går grensen rett mot vest til et punkt ved vatnet med kartreferanse 787257. Fra dette punkt går grensen mot nordvest langs strandlinjen tilbake til utgangspunktet.

Et område øst og nordøst for Torbuvatnet mellom Torbuvatnet og vegen med følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved nordsiden av Torbuvatnet med kartreferanse 796226 går grensen mot nord til et punkt med kartreferanse 796234. Herfra går grensen mot øst til et punkt ved vegen med kartreferanse 800234. Fra dette punkt følger grensen vegen sydover til et punkt med kartreferanse 802214. Herfra går grensen i rett linje mot nordvest til et punkt ved Torbuvatnet med kartreferanse 800218 og videre nordover langs stranda tilbake til utgangspunktet.

Kartreferanser og navn refererer seg til N.G.O. kartblad Aursjøen i M = 1:50.000, midlertidig utgave. 

Grødalen.

Området strekker seg fra Dalabrua i øst til Stortæla i vest og har følgende grensebeskrivelse:

Mot øst-sydøst danner grensen en rett linje fra triangelpunkt Saudalshøa (1288) og til Hælfjellet (1147).

Mot nordvest danner grensen en rett linje fra triangelpunkt Sæterhaugen (1330) til triangelpunkt Nonshø (1156).

Mot nordøst går grensen langs kote 850 mellom de to foran beskrevne rette grenselinjer.

Mot syd og sydvest går grensen fra den rette grenselinje mellom Hælfjellet og Saudalshøa langs kote 850 til Hafsåsåsen. Over Hafsåsåsen går grensen i en rett linje fra øst til vest fra punkt kartreferanse 996323 til punkt kartreferanse 990323. Fra sistnevnte punkt går grense langs kote 850 til den treffer den rette grenselinje mellom Sæterhaugen og Nonshø.

Navn på triangelpunkter og kartreferanser refererer seg til N.G.O. kartblad Romfo i M = 1 : 50.000. 

Røymo.

Området ligger syd for Røymogårdene og har følgende grensebeskrivelse:

Fra et punkt ved Hallen med kartreferanse 977284 går grensen mot vest til et punkt ved vegen med kartreferanse 974284. Derfra går grensen nordover langs vegen til et vegkryss vest for Røymogårdene med kartreferanse 9811300. Grensen går mot øst-sydøst til et punkt med kartreferanse 984298. Herfra går grensen i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Kartreferanser og navn refererer seg til N.G.O. kartblad Storskrymten i M = 1:50.000.

Utenfor nevnte områder kan bygningsrådet gi tillatelse til oppføring av enkelthytter når det kan skje uten å være til hinder for fremtidig utnytting av arealene.

2.I områder som er beskrevet i nr. 1 kan fradeling av tomter og oppføring av bygninger som nevnt i nr. 1, bare foretas etter disposisjonsplan som er godkjent av bygningsrådet eller etter strandplan eller fjellplan som er godkjent av fylkesutvalget i henhold til lov om planlegging i strand- og fjellområder, hvor denne er gjort gjeldende. Bygningsrådet kan gjøre unntak fra plankravet for fradeling av tomter og oppføring av enkelthytter når dette finnes ubetenkelig.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 79, kap. XII og §§ 93, 94, 95 og 96 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens §§ 66 nr. 2, 69 og 75 gjelde. Etter at bygningsrådet har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(II 1977 s 240)