Vedtekter til bygningsloven for Søgne kommune.

DatoFOR-0000-00-00-361
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2003-02-12-361
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Søgne

Kapitteloversikt:

Endret 7 mai 1986 nr. 1181, 17 mars 1997 nr. 286, 12 feb 2003 nr. 361.

5. juli 1985 nr. 1381.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Søgne kommune, vedtatt av Søgne kommunestyre 22. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. juli 1985.

II. De områder som omfattes av vedtekten er vist på generalplankart i målestokk 1:20.000, og på illustrasjonskart i målestokk 1:30.000, begge datert juni 1983. Vedtekten knytter seg til generalplankartet i målestokk 1:20.000 for den del av kommunens areal som vises på dette. For den del av kommunens areal som ikke vises på generalplankartet knytter vedtekten seg til illustrasjonskartet i målestokk 1:30.000. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 5. juli 1985. Unntatt fra vedtekten er allerede stadfestete reguleringsplaner.

III. Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal det legge saken fram for generalplanutvalget til uttalelse.

V. Denne vedtekten trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 475)

1. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt F), helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass elle annet fellesareal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn.

Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 564)

1. mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 564)

1. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameteer enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 564)

12. april 1972
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Arealene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1972 s 489)

02. febr. 1984
Til § 69 nr. 4.
1.Søgne kommunestyre vedtar med hjemmel i bygningslovens § 69 nr. 4 slik vedtekt:

Bygningsrådet kan samtykke i at eier/utbygger innbetaler et fast beløp til kommunen for opparbeidelse av nærliggende offentlige parkeringsplasser i de tilfeller hvor tilstrekkelig antall parkeringsplasser etter reguleringsbestemmelsene ikke kan skaffes på egen grunn eller godkjennes annetsteds.

Størrelsen på det beløpet pr. parkeringsplass som skal innbetales avgjøres av kommunestyret.

Ved innbetaling skal inngås skriftlig avtale mellom partene. Avtalen skal sikre at det antall parkeringsplasser som aktuell byggemelding fastsetter, senest skal være ferdig opparbeidet når bygget skal tas i bruk. Bygningsrådet kan ikke dispensere fra disse bestemmelser.

2.Forslag til størrelse på det beløp pr. parkeringsplass som skal innbetales legges fram for kommunestyret som egen sak etter at spørsmålet er nærmere utredet av administrasjonen.

Vedtekten trer i kraft 1 måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II, jfr. § 3 i lov av 19. juni 1965 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v. og forvaltningslovens § 38.

(II 1984 s 108)

12. april 1972
Til § 76.

For boligbebyggelse skal det avsettes plass til 1 garasje pr. bolig.

Ved søknad om oppføring av boligbygg, skal garasjen være innpasset i planene, selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra denne vedtekt når garasjeplass for eiendommens behov er sikret på annen måte.

(I 1972 s 489)

1. mars 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 564)

12. april 1972
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde, foruten bestemmelsene i bygningslovens kap. III, IV og § 65, også §§ 68, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 og 97 samt kap. XV og XVI.

(I 1972 s 489)

5. aug. 1985 nr. 1618.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus herunder sjøbod, er i Søgne kommune forbudt sør for E-18, unntatt i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomt til slikt formål.

2.I de områder som er avsatt til hyttebygging i godkjent generalplan, samt i området nord for E-18 kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje i samsvar med reguleringsplan.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 69, 70, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 109, og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Søgne kommune, stadfestet 1. mars 1973.

(II 1985 s 599)

12. februar 2003 nr. 361
Til § 85.

Plassering av hyttebåter, campingvogner, transportable innretninger.

I

Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 85 tillates ikke plassert innefor følgende deler av Søgne kommune:

1.Sjøområdene innenfor Søgne havnedistrikt.
2.Innenlands ferskvann og vassdrag for øvrig.
3.Friområdene og områdene for skjærgårdspark/naturreservat/sjøfuglreservat/landskapsvern, iht. kommuneplanens arealdel.

Forbudet gjelder for både regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede sjøområder og regulerte/uregulerte og vernede/ikke vernede innenlands ferskvann eller vassdrag.

De unntak som er nevnt i § 85 siste punktum gjelder fortsatt.

Tillatelse kan likevel gis når plassering av tiltak, som nevnt i § 85, etter at det faste utvalget for plansaker har behandlet saken og vurdert tiltaket i forhold til å hindre den allmenne ferdsel og ikke føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. Det faste utvalget for plansaker kan også sette vilkår for bruken og gjøre den tidsbegrenset.

I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

1.Tiltak som nevnt i § 85 må ikke plasseres slik at dette kan skape forurensningsproblemer i området, herunder i sjø, vann og vassdrag.
2.For campingvogner, bobiler og lignende må eiere av disse sørge for at alt forbrukeravfall mv. blir besørget tømt i offentlig renovasjon.
3.Toalettavfall skal tømmes i anlegg som er godkjent av helsemyndighetene.
4.Drikkevannsforsyning godkjennes av helsemyndighetene.
5.Grunneiere som inngår avtale om plassering av campingvogner mv. utenfor godkjente campingplasser skal innhente samtykke fra det faste utvalget for plansaker når avtalen har lengre varighet enn 3 md. I søknaden skal det redegjøres for forhold til landbruk og skogbruk, avkjørsel til offentlig veg, antall vogner, tidsrom og lignende. I søknad skal det ligge ved kart med alle forhold inntegnet. Midlertidige tillatelser må søkes fornyet, i motsatt fall utgår tillatelsen av seg selv.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

(II 2003 hefte 1)

17. mars 1998 nr. 286.
Til § 107.

I Søgne kommune må skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen har gitt godkjenning. Ved avgjørelsen av om godkjenning skal gis, tas hensyn til bl.a. om skilt, reklameinnretninger o.l. tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i forhold til omgivelsene eller om de er sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder, jf pbl § 107. Skilt som dekker et areal max. 1 m² og som ikke har egen belysning tillates oppsatt på bygning eller innhegning uten forhåndsgodkjenning, jf dog punkt 4.

1.Skilt og reklameinnretninger skal være samstemte med fasaden på bygget og utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret. Farger og hovedoppdeling av fasaden på bygget og nabobygget skal respekteres.
2.Skilt skal være lett lesbare uten at dette skal være begrunnelse for større skilt.
3.Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet skal ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
4.Uthengsskilt skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres tilstrekkelig høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri høyde over fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m².
5.For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
6.Lysskilt må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende.
7.Plassering av flagg, vimpler og transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Reklametransparenter over gate eller vei godtas bare for spesielle arrangementer.
8.Det tillates ikke plassert frittstående skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til hinder for ferdsel. Frittstående skilt skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte forretning.
9.Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre enhver reklameinnretning eller skilt, når objektet etter skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.
10.Alle godkjenninger som ikke er gitt for et begrenset tidsrom gjelder inntil videre.

Forskriften trer i kraft 15. april 1998.

(II 1998 192)

7. mai 1986 nr. 1181.
Til § 117.

I Søgne kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Denne forskrift gjelder fra 1. juni 1985.

(II 1986 s 389)