Vedtekter til bygningsloven for Søndre Land kommune

DatoFOR-0000-00-00-363
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-09-22-2352
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Søndre Land

Kapitteloversikt:

6. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommene som nevnt i første ledd i forhold til nytte for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn, og med fristen etter § 57 (4 uker).

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bewstemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endlig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1513)

6. oktober 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1513)

6. oktober 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd i full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1513)

6. oktober 1966
Til § 69 nr.3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

I tilknyting til hver leilighet skal det sikres plass på egen tomt, eller på fellesareal for flere tomter, for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. Forretningsbebyggelse bør ha opstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

Unntak fra reglene kan gis av bygningsrådet i spesielle tilfelle.

(I 1966 s 1513)

6. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlige eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1513)

12. desember 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 også §§ 93 og 94 nr. 1 og kapitlene XV og XVI.

(I 1968 s 10)

30. august 1979
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt i Søndre Land kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt, og tilbygg til, påbygg på eller ombygging av bestående bygninger, jfr. bygningslovens § 87 nr. 2.
2.For bygninger som nevnt gjelder bestemmelsene i bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelder §§ 63 nr. 1, 66, 70, 71, 72, 73, 74nr. 2, 93, 94, 95 og kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1979 s 368)

22. september 1987 nr. 2352
Til § 117.

I Søndre Land kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 97)