Vedtekter til bygningsloven for Sør-Aurdal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-364
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-02-453
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sør-Aurdal

Kapitteloversikt:

23. oktober 1986 nr. 2022, 2. juni 1989 nr. 453.

2. juli 1981
Til § 21, 1. ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Sør-Aurdal kommune, vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre den 19. desember 1979 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 2. juli 1981.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan. Vedtekten gjelder heller ikke områder som omfattes av godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovens § 82.

III. De områder som undergis vedtekt er vist på oversiktskart i målestokk 1:50.000 og 6 soneplankart i målestokk 1:5.000. Arealbruken for områdene framgår av kartene, som er gitt Miljøverndepartementes påtegning i dag (2. juli 1981).

IV. Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

2. juli 1981
Til § 21, 1. ledd bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Sør-Aurdal kommune, vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre den 19. desember 1979 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 2. juli 1981.

II. Vedtekten gjelder for arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. III.

III. Følgende områder omfattes av vedtekten:

1.Soneplan for Bagn, kart 1:5.000
2.Soneplan for Begna, kart 1:5.000
3.Soneplan for Hedalen, kart 1:5.000
4.Soneplan for Reinli, kart 1:5.000
5.Soneplan for Tollefsrud, kart 1:5.000
6.Soneplan for Smedlund, kart 1:5.000

Samtlige kart er datert mai 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag (2. juli 1981).

IV. Innenfor de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. III kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V. Denne vedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

8. juni 1982
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eiern (festerne) krever skjønn, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget utenvederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1982 s 419)

2. juni 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 647)

12. juni 1972
Til § 81.

For husvær til seterbruk og skogsdrift skal foruten bestemmelsene i bygningslovens § 81 også gjelde § 93 a og § 94 nr. 1 og 3.

Bygningens plassering skal godkjennes av bygningsrådet.

Bygningsrådet kan fastsette nærmere regler for utforming, materialbruk og farger.

(I 1972 s 766)

2. juli 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, er med de unntak som framgår av pkt. 2 og 3, ikke tillatt i Sør-Aurdal kommune.
2.Forbudet i pkt. 1 gjelder ikke for de områder der det foreligger disposisjonsplaner som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen før 19. desember 1979, eller for enkelttomter der det foreligger tinglyst skylddeling eller tinglyst festekontrakt før 19. desember 1979.
3.Innenfor C- og D-områder som framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert mai 1979, og som er gitt Miljødepartementets påtegning 2. juli 1981, kan oppføring av bygninger som nevnt i pkt. 1, samt fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, bare tillates etter stadfestet reguleringsplan. Kommunestyret kan, etter forslag fra bygningsrådet og generalplanutvalget, vedta retningslinjer for planlegging i områdene.
4.Hytte m.v. kan ikke oppføres nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 50 meter (avstand måles horisontalt fra den høyeste observerte vannstand).
5.For hytter m.v. som nevnt under pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75 pkt. 1, 79, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 107, 109 og kap. XV og XVI.
6.Kommunestyret kan etter forslag fra bygningsrådet vedta regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
7.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i pkt. 1-6. Bygningsrådet kan sette vilkår for dispensasjonen. Kommunestyret kan vedta veiledende retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader.

(II 1981 s 483)

2. juni 1966
Til § 98.

Bygningslovens § 98 skal gjelde for arbeider i områder der det er stadfestet reguleringsplan og ellers bare i den utstrekning bygningsrådet forlanger det.

(I 1966 s 647)

23. oktober 1986
Til § 117.

Sør-Aurdal kommunestyre har 23. oktober 1986 vedtatt følgende midlertidig forskrift etter § 117 i plan- og bygningsloven:

I Sør-Aurdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 699)

2. juni 1989 nr. 453
Til § 117.

Sør-Aurdal kommunestyre har 6. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 23. oktober 1986 nr. 2022 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 2. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 138)