Vedtekter til bygningsloven for Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-0000-00-00-367
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-21-745
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sør-Varanger

Kapitteloversikt:

Endret 7. oktober 1969, 21. juli 1989 nr. 745.

7. oktober 1969
Til § 49 nr. 1.

Refusjonsbeløp for veg og kloakk i boligfelt fordeles med en halvdel i forhold til eiendommens grunnareal og en halvdel i fohrhold til eiendommens tillatte utnytting (brutto golvareal).

7. oktober 1969
Til § 49 nr. 2.

Ved refusjon for utgifter til utføring av tiltak som nevnt i § 46 nr. 1, første ledd, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II, hvorav

Klasse I omfatter all bebyggelse som ikke inngår i klasse II.

Klasse II omfatter sentrumsbebyggelsen i Kirkenes, som er avgrenset slik:

Damskipskaia - Kaisvingen, Storgata, Solheimsvegen, Kielland Torkildsens gate - Parkvegen, Prestevegen, Meieribakken over Joh. Knudzensgate.

Grensene er inntegnet på kart som beror i departementet.

En gjør oppmerksom på at refusjon også etter faste priser for utgifter til opparbeidelse av veg bare kan kreves for regulerte område, jfr. § 46 nr. 1.

(II 1981 s 1241).

19. oktober 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 1282)

19. oktober 1968
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Retningslinjer for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger:

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1.000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 meter. Feltet skal være 6 - 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toiletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mere enn 400 meter fra bolig og være opptil 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig og være opp til 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 kvadratmeter med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for annenhver hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsfoholdene bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillignsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, univeristeter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillignsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1968 s 1282)

19. oktober 1968
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1968 s 1282)

19. oktober 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrdifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 1282).

21. juli 1989 nr. 745.
Til § 117.

Sør-Varanger kommunestyre har 21. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 29. mai 1989 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 21. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Sør-Varanger kommune kan det i 2 år fra 1. juli 1989 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 231)