Vedtekter til bygningsloven for Sørfold kommune

DatoFOR-0000-00-00-368
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1981-02-19
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sørfold

Kapitteloversikt:

19. februar 1981
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 150)

16. juni 1969
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1. og 2. klasse I og II.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg og lager av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 657)

16. juni 1969
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygingsloens kapitler III og IV og § 65 også gjelde §§ 93 og 94.

(I 1969 s 657)

1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og fradeling og bortfesting av tomt til slikt formål, kan bare skje etter stadfestet reguerigsplan eller etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent a fylkesmannen. Det samme gjelder der det er gitt unntak fra stadfestet generalplanvedtekt etter bygningsloven § 21 for 2 eller flere hytter.
2.I kommunen tillates ikke bygninger som nevnt u nder pkt. 1 oppført nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø, tjern) enn 60 meter, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 30 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, 1. ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1980 s 57)