Vedtekter til bygningsloven for Sørreisa kommune.

DatoFOR-0000-00-00-369
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-06-463
Endrer
Gjelder forSørreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sørreisa

Kapitteloversikt:

Endret 6. juni 1983 nr. 1151, 12. juni 1986, 6. juni 1989 nr. 463.

6. okt. 1966
Til § 49 nr. 2.

I medhold av § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Sørreisa kommunestyre i møte den 11. mars 1966 om vedtekt til bygningslovens § 49 nr. 2 for Sørreisa kommune, Troms fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell 1 klasse I.

(I 1966 s 1539)

19. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. I punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjonen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1081)

19. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1081)

19. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. I, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1081)

19. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

19. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65, også reglene i kapitlene XII og XIII.

(I 1966 s 1081)

6. juni 1983 nr. 1151
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål kan bare foretas etter endelig reguleringsplan.
2.I følgende områder som også er vist på kart i målestokk 1:50.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning av idag, er oppføring, fradeling og bortfesting som nevnt under pkt. 1 ikke tilatt: 

F 1: Nedslagsfelt Skøelv vannverk

F 2: Nedslagsfelt Straumen vannverk

F 3: Nedslagsfelt Leirbog og Gottesjord vannverk

F 4: Nedslagsfelt Djupvåg og Furøy vannverk

F 5: Nedslagsfelt Hemmingsjord vannverk

F 6: Nedslagsfelt Elvemo vannvek

F 7: Kampli friluftsområde

F 8: Turvei Andsvannet/Hjerttinden

F 9: Turområde og nedslagsfelt Sørstraumen/Middagsfjell

F 10: Avmerkede turløyper med breddebegrensning 50 m til hver side.

I kommunen tillates ikke bygning som nevnt under pkt. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand.

3.For bygninger som er nevnt i pkt. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65, 1. ledd og § 68 også gjelde § 63, § 69 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 95 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1983 s 426)

12. juni 1986
Til § 117.1

I Sørreisa kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningslov av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller bygningssjefen i samsvar med delegasjonsmyndighet, før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Denne forskrift er ikke kunngjort tidligere i Norsk Lovtidend.

(II 1989 140)

6. juni 1989 nr. 463
Til § 117.

Sørreisa kommunestyre har 24. februar 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 12. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 6. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 6. juni 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 140)