Vedtekter til bygningsloven for Sørum kommune

DatoFOR-0000-00-00-370
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-08-20-1822
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Sørum

Kapitteloversikt:

3. november 1983
Til § 21, 1. ledd, bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Sørum kommune, vedtatt av kommunstyret den 24. juni 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 19. april 1983.
II.Vedtekten gjelder for hele Sørum kommune. Arealbruk og avgrensninger er vist på oversiktskart i målestokk 1:75.000 og på soneplankart over utbyggingsområdene i målestokk 1:10.000 datert den 25. juni 1980, sist korrigert den 7. juli 1982, og gitt Miljøverndepartementets påtegning 3. november 1983.
III.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
IV.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
V.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 586)

Til § 21, 1. ledd, bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Sørum kommune, vedtatt av kommunestyret den 24. juni 1982 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 19. april 1983. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, avløps- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jf pkt. II.
II.Følgende planlagte byggeområder omfattes av vedtekten: 

Boligområder: 

-Orderud I
-Orderud II
-Rånåsfoss II
-Lundermoen/Ausen
-Hexebergfjellet 

Ervervsområder: 

-Orderud
-Tomteskogen
-Sandnes
-Ausenfjellet
-Lørenfallet
-Ulverud 
III.I de planlagte byggeområder som beskrevet under punkt II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende byggeområde byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak i vedtekten.

IV.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, avløps- eller elektrisitetsforholdende etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1983 s 587)

23. jan. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne( festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interessert eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 296)

23 sept. 1980.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør med større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør med større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringa.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 726)

23. jan. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(II 1967 s 297)

18 juni 1975
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å oppmåle og/eller fradele tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Forbudet mot oppføring av bygning omfatter ikke allerede fradelte hyttetomter.

2.Bygningsloven gjøres i sin helhet gjeldende for slik bebyggelse som nevnt i lovens § 82.

(II 1975 s 240)

20. august 1986 nr. 1822.
Til § 117.

I Sørum kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 608)