Vedtekter til bygningsloven for Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-0000-00-00-372
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-904
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tana

Kapitteloversikt:

Endret 20. juni 1973, 12. september 1989 nr. 904.

20. juni 1973
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, kan sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og liknende bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus bare oppføres i følgende områder som er vist på kart som beror i kommunen og departementet, og når avstanden til vassdrag (elv, bekk, innsjø eller tjern) overstiger 100 meter. Avstanden fra vassdraget måles horisontalt fra den høyeste observerte vannstand.

Områdende er som følger:

Område nr. 6 Smalfjord: - Beskrivelse.

Fra sjøen (Smalfjorden) ca. 500 m nord for Bjørnvik (Guovccagoppe) og i nordvestlig retning forbi nordenden av Trangvannet til en dal rett nord for vannet. Herfra i en bue i vestlig retning etter høydedraget til riksveg 6 på Torhophøyden. Herfra etter riksveg 6 ca. 1 km sydover (mot Smalfjord). Herfra i bue sydvestover etter åssiden (ca. 300 m fra riksveg 6) og videre i sydlig retning og vest for Ørretvann (ca. 300 m vest for vannet) og til høyde 182. Herfra rett mot syd etter høydedraget til en bekk som renner fra vest til bekken ved Holmvannet. Herfra etter bekken i østlig retning til denne renner i bekken fra Holmvannet. Herfra langs en ny bekk til vestsiden av Simlevann. Herfra langs vannkanten til bekkeinnløp i sydenden av Simlevann. Herfra ca. 400 m i retning mot høyde 227. Herfra i nordøstlig retning til riksvegen. Herfra i nord-vestlig retning etter åssiden på østsiden av vannet til første private eiendom ved riksveg 6. Herfra langs riksveg 6 til Smalfjordbunn. Herfra langs sjøkanten på vestsiden av Smalfjorden til utgangspunktet.

Område nr. 4 Lismajok: Beskrivelse.

Langs sydsiden av Lismajok fra riksvegen (indre riksveg) og i en 500 meters bredde til den øverste pr. 25. mars 1971 bebygde tomt. Områdets lengde er ca. 2 km.

Område nr. 12 Aittejok: Beskrivelse.

Langs østsiden av Aittejok fra riksvegen (indre riksveg) og i 500 meters bredde i nordlig retning til bekken som kommer fra Davlunjare til Aittejok. Områdets lengde blir ca. 2 km.

Område nr. 3 Lavsejokka: Beskrivelse.

Langs vestsiden av Lavsejokka fra riksvegen (indre riksveg) og i en bredde av 500 m og i ca. 1 kilometers lengde. Området begrenses til det som allerede er bebygd.

Område nr. 2 Levsijokka: Beskrivelse.

Langs østsiden av Levsijokka fra Levsijok bru og nordover ca. 900 m (der skogsbilvegen kommer til Levisjok). Herfra ca. 300 m langs en åsrygg mot nord. Hefra østover i rett linje langs foten av Dænob Ruottovarre til en myr ved foten av D. Ruottvarre. Herfra i rett linje sydøstover og vinkelrett på riksvegen. Herfra etter riksvegen til utgangspunktet (Levsijok bru).

Område nr. 1 Borssjok: Beskrivelse.

Fra riksvegen på vestsiden av Borssjok og i nordøstlig retning ca 300 m til foten av en bratt bakke. Herfra i nord-vestlig retning langs foten av åsen til bekken. Herfra i vestlig retning til neste bekk etter åsfoten. Fra denne bekk og i sydlig retning til indre riksveg. Herfra langs indre riksveg til utgangspunktet.

Område nr. 11 Seidafjell: Beskrivelse.

Fra Vegvesenets grustak langs nordsiden av myrdraget (langs foten av en liten åsrygg) i vest-nordvestlig retning ca. 1 km til bekken. Herfra i samme retning ca. 200 m slik at lengden blir 1,2 km. Herfra parallelt med bekken i nordøstlig retning ca. 600 m til foten av den høye skogåsen. Herfra i sørvestlig retning ca. 1,2 km (parallelt med den første linjen). Herfra i sørvestlig retning ca. 600 m til utgangspunktet. Denne linjen krysser et myrdrag med et lite tjern i nærheten av en nyoppsattt hytte øst for grustaket. Hele området forlenges så i sørøstlig retning ca. 500 m til riksveg 6 slik aten del av det eksisterende område blir medtatt i det nye området.

2.Bygningsrådet kan etter søknad når særlige grunner foreligger og etter at lappefogden, jordsalgssjefen, fylkeslandbruksstyret og andre offentlige instanser har uttalt seg, tillate oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 også utenom de på kartet viste hytteområder.

I område nr. 4 gjelder ikke byggeforbudet for tomter bortfestet før 25. mars 1971 og i område nr. 3 ikke for tomter bortfestet før 19. juli 1972.

3.Hvor generalplan m/vedtekter foreligger og i de områder som er beskrevet i pkt. 1 kan oppføring av bygninger som nevnt bare foretas etter disposisjonplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra byygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonplan for deler av de områder som er nevnt under pkt. 1.

4.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal ,foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1973 s 820)

12. sept. 1989 nr. 904.
Til § 117.

Tana kommunestyre har 21. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 25. mars 1987 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Tana kommune kan det i 2 år fra 1. juli 1989 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93, samt fradeling til slike i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 310)