Vedtekter til bygningsloven for Tingvoll kommune

DatoFOR-0000-00-00-374
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2007-12-13-1514
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tingvoll

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 23 april 1986 nr. 1173, 13 des 2007 nr 1514.

Til § 21, 2. ledd
1.Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Tingvoll kommune med unntak av de områder som er beskrevet under pkt. 2.
2.Unntatt fra generalplanvedtekten er de områder hvor det foreligger stadfestete reguleringsplaner og godkjente strandplaner: Reguleringsplan for «Tingvollvågen Nord, nord for Rv. 16», for «Midtvågområdet Nord», for «Midtvågområdet Syd» og «Strandplan for Holmeide - Strupstad gnr. 59/1 og gnr. 60/1».
3.De arealer hvor denne vedtekt gjelder, kan ikke nyttes på annen måte enn det som er vanlig der arealet ligger. Heller ikke kan de deles eller tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra denne vedtekt.

Dersom det blir tvist om en utnytting vil komme i strid med denne vedtekten, skal tvisten avgjøres av fylkesmannen etter at bygningsrådet har uttalt seg.

5.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfesting.
9. juni 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis her ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkøyrsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 682)

9. juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 682)

13. desember 2007 nr. 1514
Til § 64.

Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Tingvoll kommunestyre 13. desember 2007 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 64.

I

1.Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 64 vedtar Tingvoll kommunestyre at hele kommunen omfattes av adgangen til å kreve utbyggingsavtaler når øvrige forutsetninger for avtaleinngåelse er tilstede.
2.Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak:
-Teknisk og grønn infrastruktur.
-Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming.
-Andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
3.Utbyggingsavtaler vedtas av planutvalget.

II

Forskriften trer i kraft straks.

(II 2007 hefte 5).

9. juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta.

Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter en 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 682)

24. sept. 1980
Til § 81.
a)For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i § 81 første ledd også gjelde reglene i kap. XII, XV og XVI og §§ 66 nr. 2, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102 og 109.
b)For husvære til skogsdrift skal- med untak av §§ 74 nr. 1, 97 og 99 - bygningslovens bestemmelser gjelde fullt ut, herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd.

Før byggetillatelse gis for husvær til skogsdrift, skal det være fremlagt uttalelse fra skogrådet om at det av hensyn til driften av skogeiendommen er behov for omsøkte skogshusvær.

c)Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsen i denne vedtekt. Denne unntaksadgang gjelder ikke unntak fra § 81 første ledd.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 728)

9. juni 1966
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres i områder der det foreligger disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93 og 94, samt kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1966 s 682)

25. okt. 1979
Til § 93.
1.Bygningslovens § 93 første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som
a)ikke har større grunnflate enn 10 m²
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c)ikke skal nyttes til beboelse, næringsdrift, som garasje eller naust.
2.For regulert strøk gjelder bestemmelsene tilknyttet stadfestet reguleringsplan.

(II 1980 s 33)

23. april 1986 nr. 1173.
Til § 117.

Tingvoll kommunestyre har 23. april 1986 gjort vedtak om at det i Tingvoll kommune i 3 år fra iverksettelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke kan settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder for andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planlegginga.

(II 1986 s 386)