Vedtekter til bygningsloven for Tjeldsund kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-376
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-909
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tjeldsund

Kapitteloversikt:

Endret 1. juli 1986 nr. 1516, 12. september 1989 nr. 909.

24. april 1975
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

(II 1975 s 151)

25. april 1973
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1973 s 460)

25. april 1973
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1973 s 460)

25. april 1973
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, førsteledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvanslednign, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedklaokk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og holvedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig g godkjent, og tilfaller da komunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1973 s 460)

25. april 1973
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagre av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1973 s 460)

20. desember 1978
Til § 82.
1.Inntil generalplan med vedtekter, eller reguerlingsplan foreligger, er det i Tjeldsund kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å beboes i kortere tidsrom samt tilhørende uthus m.v.

I områder som er avsatt til det i godkjent generalplan medvedtekter kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt bare skje etter reguerlingsplan eller etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

2.For bygninger nevnt under nr. 1 skal foruten kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 pkt. 2, 93, 94, 109 samt kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfeller om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend/hytekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1978 s 716).

1. juli 1986 nr. 1516.
Til § 117.

I Tjeldsund kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller bygningssjef i samsvar med delegeringsmyndighet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 525)

12. sept. Nr. 909.
Midl plankrav etter § 117.

Tjeldsund kommunestyre har 13. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. juni 1986 nr. 1516 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 909)