Vedtekter til bygningsloven for Tjølling kommune

DatoFOR-0000-00-00-377
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-28-1318
Endrer
Gjelder forTjølling kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tjølling

Kapitteloversikt:

Endret: 05.06.1984 nr. 1195

23. jan. 1986 nr. 251.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 5. oktober 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 23. januar 1986.

II

Vedtekten gjelder for arealer i Tjølling kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes til følgende formål:

1.Bebygde arealer.

Dette er arealer som allerede er bebygget og der videre utbygging ikke skal finne sted.

2.Boligarealer.

Dette er arealer som skal anvendes for boligformål (helårsbebyggelse), og som bare kan skje på grunnlag av reguleringsplaner.

3.Industriarealer.

Dette er arealer som skal anvendes for industriformål, og som bare kan skje på grunnlag av reguleringsplaner.

4.Jordbruks-, skogbruks- og naturarealer.

På disse arealer skal nåværende grunnutnyttelse bevares uendret.

De områder som undergis vedtekt ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen med unntak av delgeneralplanområdet for Torsøyhalvøya som er angitt på generalplankartet og som er vedtektsbelagt i henhold til vedtekt stadfestet 2. juni 1971. Avgrensningen av arealbruksformålene framgår av generalplankartet.

III

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under nr. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i planen.

IV

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 65)

6. okt. 1966
Til § 49 nr. 2.

I medhold av § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Tjølling kommunestyre i møte den 16. mars 1966 om vedtekt til bygningsloven § 49 nr. 2 for Tjølling kommune, Vestfold fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell 1 og 2 klasse I.

(I 1966 s 588)

13. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten av hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjoner og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes av betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1045)

13. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1045)

13. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1045)

11. mars 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(I 1967 s 601)

13. juli 1966
Til § 76.

Nødvendig garasjeplass for biler skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1045)

13. juli 1966
Til § 78, nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

29. juli 1982
Til § 81.

For driftsbygninger i jord- og skogbruk gjelder bygningsloven med vedtekter i sin helhet.

Bygningsrådet kan gjøre de unntak det i hvert enkelt tilfelle finner forsvarlig.

(II 1982 s 533)

5. juni 1984 nr. 1195.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt i Tjølling kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slike formål.
2.Unntatt fra forbudet er de områder hvor det allerede foreligger godkjent disposisjonsplan. I disse områdene kan utbygging foretas i samsvar med planen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal bygningsloven i sin helhet gjelde.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Tjølling kommune, stadfestet 8. november 1976.

(II 1984 s 320)

26. april 1977
Til § 93, 3. ledd.

Hobbyveksthus på inntil 10 m² og lekestue på inntil 5 m² kan oppføres uten søknad om byggetillatelse dersom bygningen har tilknytning til boligbebyggelse på eiendommen, ikke har større mønehøyde enn 2,5 m og er uten fast fundament.

(II 1977 s 161)

28. mai 1986 nr. 1318.
Til § 117.

I Tjølling kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 431)