Vedtekter til bygningsloven for Tjøme kommune

DatoFOR-0000-00-00-378
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-03-04-279
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tjøme

Kapitteloversikt:

Endret 18 mars 1977, 9 jan 1986 nr. 58, 4 mars 1998 nr. 279.

5. des. 1966
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse I og II.

(I 1966 s 1889)

5. des. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1889)

5. des. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1889)

5. des. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd.
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1889)

5. des. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende bestemmelser gjelde: §§ 93 og 94 samt kap. XV og XVI.

Det skal innsendes skriftlig melding og situasjonskart før byggearbeidet igangsettes.

(I 1966 s 1889)

9. januar 1986 nr. 58
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus, garasje o.l. er forbudt i Tjøme kommune.

Det samme gjelder fradeling av tomt for formål som nevnt, samt vesentlig endring av bygning som nevnt, f.eks. tilbygg.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal bygningsloven i sin helhet gjelde. Bestemmelsene i byggeforskriftenes kap. 14, 23, 30, 31, 49 og 51 gjelder også.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Tjøme kommune, stadfestet 1. april 1977.

(II 1986 s 17)

4. mars 1998 nr. 279.
Til § 82.
Pkt.1

Denne vedtekt er hjemlet i plan- og bygningslovens § 85 og gjelder for hele Tjøme kommune.

Pkt.2

Vedtekten gjelder grunneieres disponering av eiendom til plassering av campingvogner/bobiler.

Denne vedtekt gjelder ikke for plassering av campingvogn/bobil på boligeiendom som er bebygget med helårsbolig.

Vedtekten gjelder ikke konstruksjoner eller anlegg på bygge- eller anleggstomt. Vedtekten gjelder bare for campingvogner/bobiler og ikke for vogner til andre formål.

Pkt.3. Plassering og bruk av campingvogner/bobiler for et tidsrom f.o.m. 3 dager og inntil 3 måneder

Plassering av campingvogner/bobiler for et tidsrom f.o.m. 3 dager og inntil 3 måneder skal på forhånd meldes til kommunen. Meldingen skal være skriftlig og inneholde de opplysninger som kreves i etterfølgende pkt. 4. Plassering av campingvogner/bobiler kan foretas 3 uker etter at meldingen er mottatt av kommunen. Når særlige grunner foreligger kan kommunen forlenge fristen med ytterligere 3 uker. Kommunen kan gi de pålegg som finnes nødvendig for at plasseringen av campingvogner/bobiler kan bli forsvarlig.

Pkt.4. Plassering og bruk av campingvogner/bobiler utover 3 måneder

Plassering av campingvogner/bobiler utover 3 måneder skal på forhånd være godkjent av kommunen.

Av søknaden må følgende framgå:

-Navn på grunneier/søker.
-Plasseringsstedet angitt på kartverk i målestokk 1:2000.
-Eiendommens gnr. og bnr.
-Avkjørselsforhold og biloppstillingsplass og også evt. tillatelse til bruk av privat veg der dette er nødvendig.
-Hygieniske forhold som vannforhold, utslagsvann og toalettforhold samt tømming av toalett.
-Fjerning av avfall.
-At varsel til naboer og gjenboere er sendt og at det ikke foreligger noen protester fra disse.
-Datert tidsrom for den perioden søknaden gjelder.
Pkt.5

Ved behandling av søknader etter pkt. 4 vil kommunen forelegge saken for andre særorganer i overensstemmelse med gjeldende lover. I den grad kommunen mener det er nødvendig, skal også meldinger etter pkt. 3 kunne forelegges andre særorganer i overensstemmelse med gjeldende lover.

Ved behandling av søknader skal kommunen påse at plassering av campingvognen(e)/bobilen(e) og aktiviteter til knyttet denne (disse) ikke blir til unødig eller urimelig sjenanse for naboer og deres eiendommer.

Videre kan kommunen vurdere om plassering av campingvognen(e)/bobilen(e) og aktiviteter tilknyttet denne (disse) er til hinder for den allmenne ferdsel eller friluftsliv til lands eller til vanns eller på annen måte fører til vesentlig ulemper for omgivelsene eller blir skjemmende for landskapsbildet.

Flere enkeltsøknader kan behandles under ett og som en fellesløsning for hver enkelt eiendom.

Pkt.6

Vogn/bileier eller leier av vognen/bilen fjerner denne når perioden det er gitt melding om etter pkt. 3 eller gitt tillatelse til etter pkt. 4 er over.

Pkt.7

Plassering og bruk av campingvogner/bobiler tillates ikke i noen av etterfølgende områder i hht. kommuneplanens arealdel 1996 - 2000 vedtatt 11. oktober 1995 i Tjøme kommune:

-LNF-sone I, strandsonen i hele kommunen og arealene inntil Kynna
-Vernede områder eller områder som er foreslått vernet, og opp til fredede fornminner og kulturminner.
-Friluftsområder og områder som er foreslått som friluftsområde.
Pkt.8

Overskridelse av disse vedtekter er i hht. plan- og bygningslovens § 110 straffbart.

(II 1998 189)