Vedtekter til bygningsloven for Tokke kommune

DatoFOR-0000-00-00-379
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-10-06-2015
Endrer
Gjelder forTokke kommune, Telemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tokke

Kapitteloversikt:

14. mars. 1967
Til § 52.

1. Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2. Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.

3. Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 602)

14. mars. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 602)

14. mars. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 300 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av gruneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 602)

14. mars. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligebebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjennning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstilingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflatei bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholde skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmeler som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende bør ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foretgående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalese tilsier det.

(I 1967 s 602)

14. mars. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 602)

9. april 1975
Til § 82.
1.Sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som bare er pårekna å bu i kortare tidsrom, med tilhøyrande uthus, kan bare plasserast og førast opp etter disposisjonsplan som er hansama av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Fylkesmannen kan etter tilråding frå bygningsrådet fritaka eller gjeva utsetjing med disposisajonsplan for bestemte område.
3.For bygningar som er nevnt under pkt. 1 skal det i tilegg til kap. III, IV og § 65 i bygningslova også gjelde §§ 63 nr. 2, 66, 70, 72, 73, 74 nr. 2, 94 jfr. 93 og 109.
4.Bygningsrådet kan utferda nærare reglar om hyttebygging.

(II 1975 s 130)

6. oktober 1986
Til § 117.

Tokke kommunestyre har 6. oktober 1986 vedtatt fylgjande:

I Tokke kommune kan det i 3 år frå iverksetjing av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikkje setjast i verk arbeid eller tiltak som nemnde i §§ 84 og 93 i den same lov utan etter samtykke frå bygningsrådet før området kjem inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det same gjeld andre tiltak, medrekna frådeling, som kan skape store vanskar for planlegginga.

Anlegg som vert fremja etter godkjent vegplan etter veglova er unnateke frå desse reglane.

(II 1986 s 696)