Vedtekter til bygningsloven for Borge kommune, Østfold.

DatoFOR-0000-00-00-38
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-02-23-207
Endrer
Gjelder forBorge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Borge

Kapitteloversikt:

Endret 29 mai 1986 nr. 1322, 26 juni 1989 nr. 503, 23 feb 1995 nr. 207.

5. juli 1984 nr. 1415.
Til § 21, første ledd, bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Borge kommune, vedtatt av Borge kommunestyre 18. februar 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. juli 1984.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger endelig reguleringsplan etter 1. januar 1966 eller godkjent strandplan.

III. Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000 og 1:50.000, datert april 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 5. juli 1984.

Arealbruken er slik:

1.Eksisterende og planlagte byggeområder.
A.Boligområder.
1.Årum
2.Vesten
3.Kjølstad
4.Kjølbergskogen
5.Begby
6.Kjølshunn
7.Skjærviken
8.Glosli Vestre
9.Veel
10.Holm
B.Industriområder.
1.Dombergodden
2.Bilet
3.Årum
4.Kjølberg
C.Områder for offentlig bebyggelse, forretningsområder etc.
1.Årum
2.Torp
3.Sellebakk
4.Kjølstad
5.Kjølbergskogen
6.Begby
7.Veel
8.Holm
D.Hytteområder.
1.Havnaområdet
2.Herretangen
3.Roppestadholmen
4.Kile/Humlekjær
5.Grimstad/Klevane
6.Vispen/Skjærviken
2.Jord-, skog- og naturområder.

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset for formål nevnt under pkt. 1.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 372)

5. juli 1984 nr. 1416.
Til § 21 første ledd, bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Borge kommune, vedtatt av Borge kommunestyre 18. februar 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 5. juli 1984.

Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II. Følgende planlagte boligområder omfattes av vedtekten:

1.Kjølbergskogen, vist på kart 7.
2.Begby, vist på kart 8.
3.Kjølshunn, vist på kart 12.
4.Veel, vist på kart 12.
5.Holm, vist på kart 12.

Kartene er datert april 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 5. juli 1984.

III. I de planlagte boligområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende boligområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1984 s 374)

18. august 1977
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter om faste priser.

(II 1977 s 317)

13. juni 1978
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 pkt. f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(II 1978 s 298)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 63 nr. 3.

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

14. oktober 1977
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 først ledd og
b.hovedkloakk, herunder tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet og brannstyret godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1977 s. 413)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 69 nr. 3.

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 76.

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 78 nr. 1:

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

2. juni 1977
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk gjelder bygningsloven fullt ut i hele kommunen, herunder også bestemmelsene i § 81 første ledd.

(II 1977 s 211)

5. juni 1979
Til § 82.
1.Det er i Borge kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger bare beregnet på beboelse i kortere tidsrom samt tilhørende uthus uten i samsvar med stadfestet reguleringsplan eller godkjent strandplan. Det samme gjelder fradeling av tomt til slike formål.

Det er videre ikke tillatt å oppføre tilbygg til, påbygg på, eller foreta hovedombygging av bestående hytter m.v., jfr. bygningslovens § 87 nr. 2 a og c.

2.Bygningsloven gjelder fullt ut for hytter m.v. og uthus i forbindelse med disse.
3.Gebyr for behandling av byggesøknad samt eventuell kontroll beregnes i henhold til regulativ i samsvar med bygningslovens § 109.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1979 s 255)

29. mai 1986 nr. 1322.
Til § 117.

I Borge kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent veiplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 433)

26. juni 1989 nr. 503.
Til § 117.

Borge kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 29. mai 1986 nr. 1322 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 152)