Vedtekter til bygningsloven for Torsken kommune

DatoFOR-0000-00-00-381
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-04-770
Endrer
Gjelder forTorsken kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Torsken

Kapitteloversikt:

Endret 22. februar 1973, 4. august 1989 nr. 770.

22. febr. 1973
Til § 82.
1.Fradeling av tomt til eller oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger, samt tilhørende uthus, bare beregnet på å beboes i kortere tidsrom, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan når særlige grunner foreligger, etter uttalelse fra bygningsrådet, frita for eller gi utsettelse med slik disposisjonsplan.

Enkelttomt i allerede eksisterende hytteområder kan etter bygningsrådets skjønn fradeles og tillates bebygget med hytte og bygningsrådet kan også ellers gjøre unntak fra bestemmelsen om disposisjonsplan for enkelttomter når særlige grunner foreligger.

2.For bygninger nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI. For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2, og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfele om ansamling av hytter er av en slik størrelse at det foreligger hyttegrender, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1973 s 232)

4. aug. 1989 nr. 770.
Til § 117.

Torsken kommunestyre har 28. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. april 1987 nr. 340 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hordaland har 4. august 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 244)