Vedtekter til bygningsloven for Tranøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-382
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-29-601
Endrer
Gjelder forTranøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Tranøy

Kapitteloversikt:

Endret 4. juli 1986 nr. 1531, 29. juni 1989 nr. 601.

3. des. 1976
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, kan hytter, kolonihagehus og liknende bygninger som er beregnet til å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus bare oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av friluftsnemnda, bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Denne bestemmelse gjelder for områder som ikke omfattes av lov om planlegging i strand- og fjellområder.
2.Bygninger som nevnt under nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag (elv, bekk, tjern eller innsjø) enn 200 m.
3.Bygningsrådet kan etter innstilling fra friluftsnemnda gi dispensasjon fra bestemmelsene i vedtektenes punkt 1 og 2.
4.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI. For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 446)

4. juli 1986 nr. 1531.
Til § 117.

I Tranøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

29. juni 1989 nr. 601.
Til § 117.

Tranøy kommunestyre har 31. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 4. juni 1986 nr. 1531 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 29. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 182)